Obsah

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Typ: ostatné
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

 

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 083 01 Jakubovany

tel./fax: 051 4521895    e-mail: starosta@obecjakubovany.sk

 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo obce Jakubovany

  1. Vyhlasuje v zmysle § 18a, ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení  a Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Jakubovanoch  č. 31/2022 deň konania voľby  hlavného kontrolóra na  deň 08.02.  2023, t.j. na schôdzi Obecného zastupiteľstva
  2. Určuje pracovný  úväzok hlavného kontrolóra obce Jakubovany  10%
  3. Určuje začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra obce Jakubovany na deň 15.02. 2023, ktorý je  určený ako deň nástupu do práce.
  4. Ustanovuje podmienky voľby hlavného kontrolóra

       4.1. Kvalifikačné predpoklady

 - ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie

 - minimálna 5 ročná prax v kontrolnej činnosti alebo vo verejnej správe v oblasti ekonomickej, právnickej alebo technickej

 - znalosť podvojného účtovníctva

 - občianska a morálna bezúhonnosť

 - znalosť zákona o účtovníctve, zákona o rozpočtových pravidlách, zákona o výkone práce vo verejnom záujme, zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, zákona o obecnom zriadení, zákona o majetku obcí, zákona o sťažnostiach, zákonníka práce

 

       4.2. Náležitosti prihlášky

           - meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktný údaj

           - údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní doložený úradne overenou fotokópiou  príslušného     

              dokladu o dosiahnutom vzdelaní

   - profesijný životopis

 - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

 - súhlas so zverejnením osobných údajov na účely vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve            

    podľa §7 ods. 1,2 zákona č. 482/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

/- prax v uvedenom odbore,  informácia o podnikaní alebo vykonávaní inej zárobkovej  činnosti a členstvo v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,  znalosť základných noriem samosprávy/

 

4.3. Termín a spôsob odovzdania prihlášky

Termín ukončenia podávania prihlášok :     24.01. 2023 do 15.30 hod

Miesto a spôsob odovzdávania prihlášok:  písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi kandidát musí zaslať poštou alebo odovzdať osobne na adresu:  Obecný úrad, Hlavná 24/13, Jakubovany, 08301 s označením „Voľba hlavného kontrolóra, neotvárať! “

4.4.  Proces voľby hlavného kontrolóra

Procesu voľby hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia jednotlivých kandidátov. Kandidáti sa budú prezentovať v poradí, v akom boli doručené ich  prihlášky na obecný úrad, pričom každý kandidát má právo na  vystúpenie v obecnom zastupiteľstve v deň konania voľby v časovom rozsahu max 5 min.  Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali  v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční aj v prípade doručenia jednej prihlášky. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov OZ v Jakubovanoch na zasadnutí Obecného zastupiteľstva.

 

                                                                                                               

                                                                                                                                  Mgr. Jakub Sedlák     

                                                                                                                                  starosta obce 

 

 

Zverejnené na  úradnej  tabuli a na internetovej stránke obce dňa  15.12. 2022


Vytvorené: 15. 12. 2022
Posledná aktualizácia: 15. 12. 2022 12:46
Autor: