Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.12.2021

Zmluva č.1669/2021 o poskytnutí dotácie na projekt Krajšia obec Jakubovany

33/2021

137 720,98 EUR Stotridsaťsedemtisícsedemstodvadsať eur a deväťdesiatosem centov

Ministerstvo investicií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Obec Jakubovany

09.12.2021

Zmluvy o dielo č. 4909.1072066LMA

32/2021

18 353,77 EUR osemnásťtisíc tristopäťdesiattri

EUROVIA SK, a.s.

Obec Jakubovany

24.11.2021

Dohoda č. 21/37/010/46 uzatvorená podľa § 10 ods.3,ods.5 písm.b),ods.11, § 26 ods.2 písm.g) a ďalších zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

31/2021

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Jakubovany

10.11.2021

Kúpna zmluva - Traktorová kosačka

30/2021

9 889,00 EUR Deväťtisícosemstoosemdesiatdeväť eur

ŠTÝL - IVANOV s.r.o.

Obec Jakubovany

05.11.2021

Zmluva o prevode výpočtovej techniky č. ZLP-VT-2021-0232

29/2021

Neuvedené

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Obec Jakubovany

04.11.2021

Zmluva o dielo č.RZ-03-10-2021 Kanalizačné prípojky v obci Jakubovany

28/2021

71 407,14 EUR Sedemdesiatjedentisícštyristosedem eur a štrnásť centov

REMOPEL, s.r.o., Hollého 30/352, 08301 Sabinov

Obec Jakubovany

03.11.2021

Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.IROP-Z-302021K990-221-10

27/2021

124 318,74 EUR Stodvadsaťštyritisíctristoosemnásť eur a sedemdesiatštyri centov

Ministerstvo investicií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Obec Jakubovany

18.10.2021

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

26/2021

960,00 EUR Deväťstošesťdesiat eur

Hirekon, s.r.o.

Obec Jakubovany

17.09.2021

Skupinové úrazové poistenie žiakov ZŠ a MŠ

25/2021

159,49 EUR Stopäťdesiatdeväť eur a štyridsaťdeväť centov

UNIQA poisťovňa, a.s., Krasovského 15, 85101 Bratislava

Obec Jakubovany

20.08.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Jakubovany

24/2021

19 800,00 EUR Devätnásťtisícosemsto eur

Rímskokatolícka farnosť Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa Sabinov, filiálna obec Jakubovany

Obec Jakubovany

02.08.2021

Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve č.U2063/2015.

23/2021

200,00 EUR Dvesto eur

MADE spol. sr.o.

Obec Jakubovany

28.07.2021

Dohoda č.21/37/012/101 uzatvorená podľa § 12 ods.3 písm. b) bod 5 resp. bod 6 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi.

22/2021

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Jakubovany

13.07.2021

Dodatok č.2 k zmluve o dielo

21/2021

18 979,84 EUR Osemnásťtisícdeväťstosedemdesiatdeväť eur a osemdesiatštyri centov

RCM TRADE, s.r.o., Jarková 41, 08001 Prešov

Obec Jakubovany

04.06.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

20/2021

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Jakubovany

31.05.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

19/2021

Neuvedené

RCM TRADE, s.r.o., Jarková 41, 08001 Prešov

Obec Jakubovany

24.05.2021

Zmluva o dielo na stavebné práce: "Chodník pre peších pri ceste III/3175"

18/2021

125 996,62 EUR Stodvadsaťpäťtisícdeväťstodeväťdesiatšesť EUR, 62/100

RCM TRADE, s.r.o., Jarková 41, 08001 Prešov

Obec Jakubovany

24.05.2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny.

17/2021

Neuvedené

Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Jakubovany

19.05.2021

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu

16/2021

26,00 EUR Dvadsaťšesť eur

ESPIK Group s.r.o., 133, 065 43 Orlov

Obec Jakubovany

17.05.2021

Zmluva č.1421 492 o poskytnutí dotácie.

15/2021

1 400,00 EUR Tisícštyristo eur.

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Jakubovany

11.05.2021

Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy

14/2021

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s.,

Obec Jakubovany

11.05.2021

Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy

13/2021

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s.,

Obec Jakubovany

11.05.2021

Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy

12/2021

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s.,

Obec Jakubovany

11.05.2021

Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy

11/2021

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s.,

Obec Jakubovany

31.03.2021

Návrh na uzavretie poistnej zmluvy - prípojné vozidlo

10/2021

28,00 EUR Dvadsaťosem eur

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 Bratislava

Obec Jakubovany

31.03.2021

Návrh na uzavretie poistnej zmluvy - traktor

9/2021

50,00 EUR Päťdesiat eur

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 Bratislava

Obec Jakubovany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: