Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.01.2023

Návrh poistnej zmluvy č.6559408775

6/2023

10,36 EUR Desať eur tridsaťšesť centov

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany

23.01.2023

Zmluva o finančnom dare

5/2023

100,00 EUR jednosto eur

Marius Pedersen, a.s., 911 01 Trenčín

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany

16.01.2023

Zmluva č.4/2023 o likvidácií kalov z ČOV

4/2023

Neuvedené

MP KANAL service s.r.o.

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany

16.01.2023

Zmluva o zriadení vecného bremena

3/2023

Neuvedené

Vlastné podľa zoznamu

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany

16.01.2023

Zmluva o zriadení vecného bremena

2/2023

Neuvedené

Vlastné podľa zoznamu

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany

16.01.2023

Zmluva č.2023/01 o odbornej pomoci pri prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku zariadenia ČOV a kanalizácieo

1/2023

1 200,00 EUR Tisícdvesto eur

Aqua Spiš plus s.r.o., 433, 05323 Rudňany

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany

30.12.2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

25/2022

960,00 EUR Deväťstošesťdesiat eur

Základná umelecká škola Lipany

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany

27.12.2022

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

24/2022

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany

29.11.2022

Dodatok č.3 k Zmluve č.18004 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom

23/2022

Neuvedené

Marius Pedersen, a.s., 911 01 Trenčín

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany

29.11.2022

Dodatok č.1 k licenčnej zmluve

22/2022

39,00 EUR

Danka Tkáčová, DM-SERVIS, Bardejovská 642/2, 082 12 Kapušany

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany

18.10.2022

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

21/2022

1 250,00 EUR Jedentisícdvestopäťdesiat eur

Hirekon, s.r.o.

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany

23.09.2022

Dodatok k zmluve o servisnom prenájme rohoží

20/2022

Neuvedené

Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany

21.09.2022

Rámcová kúpna zmluva na dodávku ovocia

19/2022

Neuvedené

GAS Familia, s.r.o.

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany

21.09.2022

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

18/2022

Neuvedené

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany

21.09.2022

Skupinové úrazové poistenie detí v ZŠ a MŠ

17/2022

163,99 EUR Stošesťdesiattri eur a deväťdesiatdeväť centov

UNIQA poisťovňa, a.s., Krasovského 15, 85101 Bratislava

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany

25.08.2022

Dohoda č.22/37/012/103 uzatvorená podľa § 12 ods.3 písm.b) bod 5,6 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi

16/2022

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany

25.08.2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.309070AFS3

15/2022

25 299,25 EUR Dvadsaťpäťtisícdvestodeväťdesiatdeväť eur a dvadsaťpäť eurocentov

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany

24.08.2022

DODATOK Č. 5 K ZMLUVE O DIELO Č. 06/2003 ZO DŇA 27.6.2003 NA REALIZÁCIU STAVBY: „KANALIZÁCIA A ČOV JAKUBOVANY“

14/2022

67 316,23 EUR

REMOPEL, s.r.o.,

Obec Jakubovany

23.08.2022

Príkazná zmluva č. 05/SB/202001 na výkon verejného obstarávania na zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve

13/2022

450,00 EUR Štyristopäťdesiat eur

Procurio s.r.o., Hodžovo nám. 2A, 81106 Bratislava - mestská časť Star

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany

23.08.2022

Zmluva o združenej dodávke elektriny - prečerpávacie stanice

12/2022

Neuvedené

Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany

18.08.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov č. 11K773068

11/2022

120,00 EUR Stodvadsať eur

DOXX-Stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany

20.06.2022

Dohoda o splátkach č. S 51/2022

10/2022

71 801,84 EUR Sedemdesiatjedentisícosemstojeden eur osemdesiatštyri centov

Environmentálny fond

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany

13.04.2022

Zmluva o poskytnutí služieb - škola v prírode

9/2022

2 465,00 EUR Dvetisícštyristošesťdesiatpäť eur

Tramptária, Okružná 558/27, 93534 Veľký Ďur

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany

12.04.2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

8/2022

750,00 EUR Sedemstopäťdesiat eur

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany

12.04.2022

Zmluva o poskytovaní komunikačnej služby ROZaNA

7/2022

562,00 EUR Päťstošesťdesiatdva eur

MK hlas, s.r.o., Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: