Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29.09.2020

Kúpna zmluva

14/2020

300,00 EUR Tristo eur

Monika Reváková

Obec Jakubovany

28.09.2020

Kúpna zmluva

13/2020

34 152,00 EUR tridsaťštyritisíc stopädesiatdva

Slavko Jurko - JS Agrotechnika

Obec Jakubovany

24.09.2020

Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia.

12/2020

64,85 EUR Šesťdesiatštyri eur osemdesiatpäť centov

Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 817 62 Bratislava

Obec Jakubovany

20.07.2020

Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar

11/2020

Neuvedené

AITEC, s.r.o., Slovinská, 810 00 Bratislava

Obec Jakubovany

20.07.2020

Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.IROP-Z-302021K990-221-10

10/2020

Neuvedené

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Obec Jakubovany

04.06.2020

Zmluva o združení prácnických osôb

9/2020

Neuvedené

ZOHT - Združenie obci hornej Torysy, Krivianska 1, 082 71 Lipany

Obec Jakubovany

03.06.2020

Zmluva o dielo č.02/06/2020

8/2020

7 778,53 EUR Sedemtisícsedemstosedemdesiatosem eur 53 centov

KAMPAg, spol.s r.o., Dubovická roveň, 082 71 Lipany

Obec Jakubovany

01.06.2020

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. ZoP/2020/181-BZ

6/2020

0,00 EUR

Východoslovenská distribučná, a.s.,

Obec Jakubovany

29.05.2020

Dodatok č.4 k Zmluve o dielo č. 06/2003

7/2020

1 130 598,26 EUR

REMOPEL, s.r.o.,

Obec Jakubovany

08.04.2020

Zmluva o vytvorení webstránky a poskytovanie doménových a webhostingových služieb

5/2020

Neuvedené

Webex.digital s.r.o.

Obec Jakubovany

26.03.2020

Zmluva č. 1420 233 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

4/2020

1 400,00 EUR Jedentisícštyristo eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Jakubovany

04.03.2020

Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom

3/2020

180,00 EUR Stoosemdesiat eur.

Ľubomír Ludvik WINDOORS

Obec Jakubovany

04.03.2020

Zmluva o dielo na stavebnú akciu:

2/2020

2 778,29 EUR Dvetisícsedemstosedemdesiatosem eur a dvadsaťdeväť centov

MONASTER s.r.o.

Obec Jakubovany

12.02.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce.

1/2020

5 000,00 EUR Päťtisíc eur

TJ DRUŽSTEVNÍK JAKUBOVANY

Obec Jakubovany

19.11.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

22/2019

960,00 EUR Deväťstošesťdesiat eur

Hirekon, s.r.o.

Obec Jakubovany

07.11.2019

Zmluva č.135025 08U01 o poskytnutí dotácie na Kanalizáciu a ČOV Jakubovany

21/2019

200 000,00 EUR Dvestotisíc eur

Environmentálny fond

Obec Jakubovany

06.11.2019

Zmluva o dielo

20/2019

24 487,46 EUR

Obec Jakubovany

J.V.S, s.r.o.

04.11.2019

Darovacia zmluva

19/2019

200,00 EUR Dvesto eur

Plzeňský Prazdroj Slovensko,a.s.

Obec Jakubovany

28.10.2019

Dodatok k poistnej zmluve

18/2019

317,99 EUR Tristosedemnásť eur deväťdesiatdeväť centon

UNION poisťovňa, a.s.

Obec Jakubovany

11.10.2019

Dodatok č.1 k Príkaznej zmluve č.2/2017

17/2019

900,00 EUR Deväťsto eur

Ing. arch. Ľuboslava Vlčková

Obec Jakubovany

27.09.2019

Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č.2407082863

16/2019

38,91 EUR Tridsaťosem eur deväťdesiatjeden centov

Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 817 62 Bratislava

Obec Jakubovany

25.09.2019

Kúpna zmluva č.03183/2018-PKZ-K40608/18.00

15/2019

141,12 EUR

Slovenský pozemkový fond

Obec Jakubovany

18.09.2019

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č.201911226

14/2019

Neuvedené

Disig, a.s.

Obec Jakubovany

03.07.2019

Mandátna zmluva - stavebný dozor k stavbe

13/2019

2 350,00 EUR Dvetisítristopäťdesiat eur

Ing. Marta Koscelníková

Obec Jakubovany

01.07.2019

Zmluva o kontrolnej činnosti multifunkčného ihriska

12/2019

0,00 EUR

EKOTEC, spol. s r.o., Lamačská cesta, 841 03 Bratislava – mestská časť Lama

Obec Jakubovany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: