Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.08.2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.309070AFS3

15/2022

25 299,25 EUR Dvadsaťpäťtisícdvestodeväťdesiatdeväť eur a dvadsaťpäť eurocentov

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany

24.08.2022

DODATOK Č. 5 K ZMLUVE O DIELO Č. 06/2003 ZO DŇA 27.6.2003 NA REALIZÁCIU STAVBY: „KANALIZÁCIA A ČOV JAKUBOVANY“

14/2022

67 316,23 EUR

REMOPEL, s.r.o.,

Obec Jakubovany

23.08.2022

Príkazná zmluva č. 05/SB/202001 na výkon verejného obstarávania na zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve

13/2022

450,00 EUR Štyristopäťdesiat eur

Procurio s.r.o., Hodžovo nám. 2A, 81106 Bratislava - mestská časť Star

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany

23.08.2022

Zmluva o združenej dodávke elektriny - prečerpávacie stanice

12/2022

Neuvedené

Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany

18.08.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov č. 11K773068

11/2022

120,00 EUR Stodvadsať eur

DOXX-Stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany

20.06.2022

Dohoda o splátkach č. S 51/2022

10/2022

71 801,84 EUR Sedemdesiatjedentisícosemstojeden eur osemdesiatštyri centov

Environmentálny fond

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany

13.04.2022

Zmluva o poskytnutí služieb - škola v prírode

9/2022

2 465,00 EUR Dvetisícštyristošesťdesiatpäť eur

Tramptária, Okružná 558/27, 93534 Veľký Ďur

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany

12.04.2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

8/2022

750,00 EUR Sedemstopäťdesiat eur

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany

12.04.2022

Zmluva o poskytovaní komunikačnej služby ROZaNA

7/2022

562,00 EUR Päťstošesťdesiatdva eur

MK hlas, s.r.o., Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany

30.03.2022

Dodatok č.4 k Dohode o pristúpení k rámcovej zmluvy č. 18004

6/2022

Neuvedené

Marius Pedersen, a.s., 911 01 Trenčín

Obec Jakubovany

08.03.2022

Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí služieb zo dňa 1.2.2018

5/2022

Neuvedené

Marius Pedersen, a.s., 911 01 Trenčín

Obec Jakubovany

08.03.2022

Darovacia zmluva

3/2022

Neuvedené

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Obec Jakubovany

14.02.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

4/2022

6 500,00 EUR Šesťtisícpäťsto eur

TJ DRUŽSTEVNÍK JAKUBOVANY

Obec Jakubovany

14.02.2022

Dodatok k zmluve o servisnom prenájme rohoží

2/2022

Neuvedené

Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava

Obec Jakubovany

28.01.2022

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

1/2022

Neuvedené

Mesto Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov

Obec Jakubovany

30.12.2021

Zmluva č.1669/2021 o poskytnutí dotácie na projekt Krajšia obec Jakubovany

33/2021

137 720,98 EUR Stotridsaťsedemtisícsedemstodvadsať eur a deväťdesiatosem centov

Ministerstvo investicií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Obec Jakubovany

09.12.2021

Zmluvy o dielo č. 4909.1072066LMA

32/2021

18 353,77 EUR osemnásťtisíc tristopäťdesiattri

EUROVIA SK, a.s.

Obec Jakubovany

24.11.2021

Dohoda č. 21/37/010/46 uzatvorená podľa § 10 ods.3,ods.5 písm.b),ods.11, § 26 ods.2 písm.g) a ďalších zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

31/2021

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Jakubovany

10.11.2021

Kúpna zmluva - Traktorová kosačka

30/2021

9 889,00 EUR Deväťtisícosemstoosemdesiatdeväť eur

ŠTÝL - IVANOV s.r.o., 23, 09409 Vyšný Kazimír

Obec Jakubovany

05.11.2021

Zmluva o prevode výpočtovej techniky č. ZLP-VT-2021-0232

29/2021

Neuvedené

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Obec Jakubovany

04.11.2021

Zmluva o dielo č.RZ-03-10-2021 Kanalizačné prípojky v obci Jakubovany

28/2021

71 407,14 EUR Sedemdesiatjedentisícštyristosedem eur a štrnásť centov

REMOPEL, s.r.o., Hollého 30/352, 08301 Sabinov

Obec Jakubovany

03.11.2021

Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.IROP-Z-302021K990-221-10

27/2021

124 318,74 EUR Stodvadsaťštyritisíctristoosemnásť eur a sedemdesiatštyri centov

Ministerstvo investicií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Obec Jakubovany

18.10.2021

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

26/2021

960,00 EUR Deväťstošesťdesiat eur

Hirekon, s.r.o.

Obec Jakubovany

17.09.2021

Skupinové úrazové poistenie žiakov ZŠ a MŠ

25/2021

159,49 EUR Stopäťdesiatdeväť eur a štyridsaťdeväť centov

UNIQA poisťovňa, a.s., Krasovského 15, 85101 Bratislava

Obec Jakubovany

20.08.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Jakubovany

24/2021

19 800,00 EUR Devätnásťtisícosemsto eur

Rímskokatolícka farnosť Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa Sabinov, filiálna obec Jakubovany

Obec Jakubovany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: