Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj Prešovský
Okres Sabinov
Región  
Počet obyvateľov 952
Rozloha 1081 ha
Prvá písomná zmienka r.1314

 

Obec Jakubovany

Obecný úradObec Jakubovany sa nachádza šestnásť km severne od Prešova, v okrese Sabinov. Kataster obce sa rozprestiera na južnom úpätí Čergovského pohoria v Šarišskej vrchovine, v doline Jakubovianskeho potoka, ktorý sa pri Orkucanoch vlieva do Torysy. Uprostred dediny je nadmorská výška 400 metrov nad morom s rozpätím pre jednotlivé chotárne časti od 350 do 809 metrov nad morom.

 

1Sväté omše - povolené                                                                                                                                 Rímskokatolícky Farsky úrad Sabinov oznamuje veriacim, že sväté omše sú od 10.12.2021 povolené, a to za podmienok:                                    Účasť na sv. omšiach  je od piatka 10. decembra 2021 povolená pre 30 osôb v režime OP (očkovaní a po prekonaní choroby)  Majte pri sebe príslušné potvrdenie!                                                              Program bohoslužieb: Sobota: Jakubovany: 18.00 (nedeľná) Nedeľa: Jakubovany: 9.00   https://www.farnostsabinov.sk/sk

 

Školský semafór - aktualizácia

Vážení rodičia, milí žiaci! 

 

MŠVVaŠ SR dňa 26. 11. 2021 aktualizovalo školský semafor z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu na základe uznesenia vlády SR, vydania vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva a zverejnenia nového rozhodnutia ministra. Na základe uvedeného dokumentu dochádza od 29.11.2021 k nasledujúcim zmenám:

 

1. Vstup cudzích osôb do školy je možný iba v režime OP (očkovaní, prekonaní) so súhlasom riaditeľa.

2. Vstup zamestnancov na pracovisko je len v režime OTP.

3. Krúžková činnosť sa nerealizuje.

4. V prípade, že škole bol oznámený pozitívny výsledok Ag samotestu, žiaci z triedy takéhoto žiaka nenavštevujú školu. Žiaci z triedy (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény a neprejavujú príznaky COVID - 19), ktorí boli v úzkom kontakte s pozitívnym žiakom počas obdobia 2 dní pred jeho testovaním Ag samotestom, idú do karantény. Rodič o tejto skutočnosti bezodkladne informuje všeobecného lekára pre deti a dorast.

5. Školský klub detí (ŠKD) prijíma opatrenia, aby nedochádzalo k premiešavaniu tried. Prosíme rodičov, aby zvážili pobyt dieťaťa v ŠKD, ak to bude možné.

6. Stravovanie žiakov v školskej jedálni sa uskutočňuje bez premiešavania žiakov, tried a skupín.

Školský semafór aktualizácia

 

planetaVážení občania na našej stránke v časti odpadové hospodárstvo si môžte prečítať informácie ohľadom triedenia odpadu, kompostovania, využitia bioodpadu zo záhrady a neplytvania potravinami.

                                                                                                                                                                                                                                                                                   Október - Mesiac úcty k starším.Kvety                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     "Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku,  podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi."

Mesiac október by mal byť pre náš všetkých aj pripomienkou, ako si uctiť starších ľudí v našom okolí.

Starnutie je zákonitý, všeobecný jav, ktorému podliehajú všetky živé organizmy, teda aj my ľudia. Je to nezvratný a postupný proces v našom živote.

Úcta k starším ľuďom by mala byť predovšetkým prirodzenou súčasťou nášho života, mala by byť spontánna a nenásilná. Starší ľudia si ju zaslúžia, pretože vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré odovzdávajú nám, mladším.

Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti.

Úcta k naším otcom a k naším mamám, k naším prarodičom. Ku všetkým, ktorí si zodrali svoje ruky, aby naše zostali hladké a nepoškvrnené.

Prejavujme im úctu, pretože nám ešte vždy majú čo dať. Človek sa učí celý život a najlepším učiteľom sú jeho najbližší, rodina, rodičia, či starí rodičia.

 

Začiatok opravy na ceste III/3175 v k.ú. obce Jakubovany

Dňa 14.10.2021 začala správa a údržba ciest PSK s úpravou cesty: III/3175 o celkovej dľžke cca 1km na parcele č. 603/1 v k.ú. obce Jakubovany pred samotným asfaltovaním. Pracovnící začali s osadzovaním a zdvihnutím kanalizačných, plynových a vodovodných šacht. Po tejto príprave sa bude hlavná ulica frezovať a následne bude na celej vozovke pokládka nového asfaltového koberca. Termín dokončenia prác je predpokladaný do konca októbra 2021.

Prosíme všetkých občanov obce, aby v priebehu najbližsích dní strpeli tieto práce a pri prechádzani po danej komunikácii dbali na bezpečnosť. 

Jedná sa o úsek cesty od mosta na hlavnej ulici po hlavnú križovatku. Obec

1 2

Vykurovacia sezóna.

1Vykurovacie obdobie patrí do obdobia, kedy je nebezpečenstvo vzniku požiarov veľmi vysoké. V tomto období je potrebné, aby každý z nás, ktorí prichádzame do kontaktu s vykurovacími zariadeniami im venovali zvýšenú pozornosť. Požiare v domícnostiach boli spôsobené hlavne tepelnými spotrebičmi, dymovodmi alebo komínovými telesami, kde najčastejšou príčinou vzniku požiaru bolo vyhorenie sadzí v komíne a porucha vykurovacích telies, dymovodov a komínov.  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove zdôrazňuje, že špecifické podmienky vykurovacieho obdobia si vyžadujú dôkladnú prípravu tepelných spotrebičov už pred začatím ich prevádzky, pretože príčiny požiarov v tomto období sa každoročne opakujú. Rozhodujúcim činiteľom pre bezpečnosť vykurovacích zariadení a komínov je človek a jeho vzťah k vytvoreniu podmienok bezpečnej prevádzky. Kameňom úrazu je nevedomosť občanov o svojich povinnostiach v súvislosti s technickými podmienkami a požiadavkami na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových a elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.

 

K predchádzaniu vzniku požiarov v domácnostiach, v rodinných domoch a obytných domoch Vám poskytujeme zopár dobre myslených rád:


- dodržiavajte návody na obsluhu,
- komínové telesá udržiavajte v dobrom technickom stave. Inštaláciu vykurovacích telies, čistenie
komínov a kontrolu technického stavu zverte do rúk odborníkom,
- nikdy nehaste prípadný požiar sadzí v komíne vodou, mohlo by dôjsť k jeho popraskaniu,
- dbajte na to, aby vykurovacie spotrebiče - sporáky, pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej
podložke predpismi určených rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov,
- nevykonávajte neodborné zásahy na spotrebičoch,
- neskladujte a nesušte v blízkosti vykurovacích spotrebičov horľavé materiály; ak je už nevyhnutné
sušiť horľavý materiál v blízkosti spotrebiča, nenechávajte ho bez dozoru,
- popol z vykurovacích telies ukladajte do nehorľavých nádob s uzatvárateľným vekom,
- dodržiavajte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie tuhých, kvapalných
a plynných palív.

 

Len dôsledným dodržiavaním týchto rád predídete vzniku požiarov vo Vašich domovoch. Zamyslite sa nad nimi. Využite možnosť, aby ste vy a celá rodina prežili vykurovacie obdobie spokojne a bez obáv z požiarov. Zvýšenú aktivitu venujte vykonávaniu preventívnych opatrení a ich realizovaniu pred začatím vykurovacieho obdobia a taktiež dodržiavaniu bezpečnostných zásad počas vykurovacieho obdobia.

Začiatok výstavby chodníka na Hlavnej ulici.

Dňa 25.5.2021 sa na ulici Hlavnej začala výstavba chodníka pre peších. Vzhľadom na stavebnú činnosť s tým spojenú prosíme o trpezlivosť majiteľov nehnuteľnosti na danej ulici, kvôli obmedzeniu vstupu na pozemok. Parkovanie dočasne riešte efektívne čo najbližšie k výkopu, tak aby bola cesta prejazdná pre autobusy, ale aj záchranné zložky. 

Ďakujeme za trpezlivosť.

Obec Jakubovany

Ulica 1  Ulica 2 Ulica 3 

Oznam o očkovaní proti ochoreniu COVID-19

Obec Jakubovany v spolupráci s Poliklinikou Sabinov, n.o. organizuje v našej obci výjazdové očkovanie osôb proti ochoreniu COVID-19 pre osoby staršie ako 60 rokov. Ako náhradníci sa môžu prihlásiť aj osoby mladšie ako 60 rokov, ale musia splniť podmienku, že trpia ochorením, ktoré pre nich predstavuje zvýšené riziko priebehu ochorenia COVID-19 podľa Vyhlášky MZ SR. Ochorenie musia preukázať lekárskou správou alebo potvrdením od všeobecného lekára, prípadne lekára špecialistu v deň očkovania. Očkovať sa bude látkou Pfizer-BioNTech. Záujemcovia sa môžu nahlásiť na Obecnom úrade v Jakubovanoch.

SenioriSeniori, pozor na falošných sčítacích asistentov!

V súvislosti so sčítaním obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 upozorňujeme na prípady, kedy sa neznáme osoby môžu vydávať za sčítacích asistentov, či komisárov a pod zámienkou legendy „sčítacieho asistenta / komisára“ sa snažia dostať do obydlí najmä starších a osamelo žijúcich osôb.

Pri neopatrnosti, resp. pri nedostatku informácií, akým spôsobom prebieha sčítanie, môžu byť obetiam takýmito podvodníkmi odcudzené finančné úspory, doklady, či iný majetok.

Policajný zbor preto vyzýva občanov, aby pri elektronickom sčítaní boli nápomocní svojim príbuzným, známym, príp. susedom z radov seniorov, ak ich o to požiadajú, resp. ak majú informácie o tom, že sa nevedia sami sčítať. Zároveň upozorňujeme seniorov, či osamelo žijúce osoby, aby nedôverovali neznámym osobám, ktoré by ich mohli telefonicky alebo osobne kontaktovať a ponúkať pomoc pri sčítaní.

Elektronické sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15.februára 2021 do 31.marca 2021. Počas tohto obdobia sa obyvateľ sčíta sám alebo pomocou blízkej osoby na akomkoľvek mieste s využitím počítača, tabletu alebo mobilného telefónu s pripojením na internet.

Seniori, majte na pamäti: v žiadnom prípade nevpúšťajte cudzie osoby do Vašich príbytkov za účelom sčítania!

Policajný zbor opätovne apeluje na občanov, aby sa aj poskytnutím týchto informácií a rád snažili chrániť seniorov či osamelo žijúce osoby, ktoré sa často kvôli svojej dôverčivosti stávajú ľahkou obeťou vynaliezavých podvodníkov.

OhenOpatrenia pred vypaľovaním trávy a suchých porastov v roku 2021.

Jar a s ňou prichádzajúce otepľovanie je obdobím, kedy sa zvyšuje nebezpečenstvo vzniku požiarov a narastá počet požiarov najmä v prírodnom prostredí. Občania v mnohých prípadoch porušujú zákon o ochrane pred požiarmi a svojím nezodpovedným a ľahkovážnym konaním, ohrozujú okrem seba aj svoje okolie a prírodu. Vypaľovanie trávy je každoročne sa opakujúcim javom a preto sa na všetkých občanov obracia Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove s výzvou rešpektovať zákon o ochrane pred požiarmi a žiada občanov: nevypaľovať trávu ani iné suché porasty! Nezakladať oheň v prírode na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže oheň rozšíriť! Nefajčiť v lesoch!


Fyzická osoba je povinná: dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi, dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v  čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru požiar,ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v  jej vlastníctve, dodržiavať pri manipulácii s horľavými látkami a horenie podporujúcimi látkami požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť, umožniť orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonávanie potrebných úkonov pri zisťovaní príčin vzniku požiarov, zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi. .

Vážení občania,

 

v súvislosti so šírením koronavírusu obec prosí občanov, aby sa správali zodpovedne a disciplinovane. To znamená:

 

- vyhýbať sa miestam s väčšou koncentráciou ľudí,

- zbytočne necestovať,

- pri komunikácií dodržiavať odstup,

- dodržiavať prísnu hygienu.

 

Na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu, platí v obci od utorka (10.3.) na 14 dní plošný zákaz kultúrnych, športových, mimoškolských alebo iných spoločenských podujatí.

 

Zároveň Vám oznamujeme, že od 12. marca 2020 (štvrtok) prechádza Obecný úrad Jakubovany na fungovanie v krízovom režime do 27. marca 2020. To znamená, že všetky stránky budú vybavované bezkontaktne - elektronicky prostredníctvom mailovej adresy: podatelna@obecjakubovany.sk, sekretariat@obecjakubovany.sk

V súrnych prípadoch volajte na telefónne číslo starostu 0905 340 521.

 

O aktuálnej situácií Vás bude obec priebežne informovať prostredníctvom obecného rozhlasu a sms.

 

Ďakujeme za pochopenie.

 
 

Správy

12.12.2021

Pozvánka

Ocú

Detail

11.12.2021

Sväté omše

Jakubovany

Detail

 

Novinky a aktuality z nášho webu,
stiahnite si zadarmo mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií

05.11.2021

Kanalizácia obec Jakubovany

2021

Detail

15.10.2021

Oprava cesty na Hlavnej ulici 2021

Oprava cesty na Hlavnej ulici 2021

Oprava povrchu cesty na Hlavnej Ulici. Rok 2021

Detail