Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj Prešovský
Okres Sabinov
Región  
Počet obyvateľov 952
Rozloha 1081 ha
Prvá písomná zmienka r.1314

 

Obec Jakubovany

Obecný úrad

Obec Jakubovany sa nachádza šestnásť km severne od Prešova, v okrese Sabinov. Kataster obce sa rozprestiera na južnom úpätí Čergovského pohoria v Šarišskej vrchovine, v doline Jakubovianskeho potoka, ktorý sa pri Orkucanoch vlieva do Torysy. Uprostred dediny je nadmorská výška 400 metrov nad morom s rozpätím pre jednotlivé chotárne časti od 350 do 809 metrov nad morom.

 

Jakubovany

Vážení občania.

Pridávame tlačivá, ktoré od dnes 9.5.2023 môžete doručiť na Obecný úrad k ohláseniu drobnej stavby – kanalizačnej prípojky.

 

Tlačivá:

 • Ohlásenie drobnej stavby – kanalizačnej prípojky
 • Výpis z listu vlastníctva (nemusí byť originál, stačí len informatívneho charakteru)
 • Situačný nákres (najlepšie zakreslenie v katastrálnej mape)
 • Súhlas vlastníkov susedných nehnuteľností (len v prípade ak kanalizačná prípojka prechádza cez susedné pozemky)
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov
 • Správny poplatok 10 eur – ohlásenie drobnej stavby

 

Taktiež pridávame informáciu ku kanalizačným prípojkám, ktorú ste do každej domácnosti dostali aj v papierovej forme a podľa ktorej je potrebné sa striktne riadiť.

Samotné budovanie kanalizačných prípojok je možné až po rozhodnutí, ktoré vydá obec pre každé prípojné miesto osobitne a po obhliadke miesta starostom obce alebo ním povereným pracovníkom.

Potrebné tlačivá si môžete vyzdvihnúť aj na Obecnom úrade.

V prípade nejasností kontaktujte Obecný úrad.

Ďalšie informácie k uzatvoreniu Zmluvy o odvádzaní odpadových vôd a k samotnému spusteniu kanalizácie v našej obci budeme postupne pridávať na obecnú stránku.

Dokumenty na stiahnutie:

Informácie ku kanalizačným prípojkám (14.71 kB)

Ohlásenie drobnej stavby - kanalizačná prípojka (29.5 kB)

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov (14.79 kB)

Súhlas vlastníka susednej nehnuteľnosti (13.56 kB)

Vzor nákresu č.1 (391.1 kB)

Vzor nákresu č.2 (205.82 kB)

Festival komorných telies Košice 12.05.2023
Deti z našej obce Jakubovany úspešne reprezentovali a vyhrali dve ocenenia na súťaži Festival komorných telies v Košiciach , v piatok 12.5.2023 kde získali ocenenie Zlaté pásmo ( víťaz kategórie ) a prekvapivo aj milé netradičné ocenenie CENA POROTY za výnimočné obsadenie zoskupenia JAKUBOVIANSKE píšťalečky zo ZUŠ Lipany . Ocenenia , plagát k tomuto festivalu aj foto účinkujúcich detí z našej obce v prílohe . 
Citát pri prevzatí netradičného ocenenia = teda Cena poroty od pani učiteľky Ivica Koropčáková : 
 

Citát od pani učiteľky Ivica Koropčáková, DiS. art.  :

To je ozaj super maximum, úprimne som to až takto nečakala, o to viac sa tešíme .  

Všetkým vám veľmi ďakujem za podporu, spoluprácu , oplatilo sa.

Všetky deti z jednej obce voči vyberaným talentom ZUŠ-iek  zo Slovenska .....

Jakubovany sme reprezentovali vzorne, deti si zaslúžia odmenu.

1

2

3

35

 

1

Zápis detí.

Riaditeľka MŠ Jakubovany oznamuje, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023  sa uskutoční v termíne od

9.5. – 19.5.2023

Žiadosť k stiahnutiu nájdete na stránke MŠ, alebo si ju vyzdvihnite osobne v MŠ.

www.msslnieckojakubovany.webnode.sk

Podávanie žiadostí je možné realizovať:

a/ v zalepenej obálke s označením  „MŠ – ŽIADOSŤ“  do schránky MŠ

b/ osobne v MŠ – v čase termínu zápisu

 

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti podľa § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a podľa § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 541/2021 Z. z. o materskej škole.

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú:

 • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné – ktoré do 31.8.2023 dovŕšia vek 5 rokov
 • deti, ktoré dovŕšili šiesty rok veku a ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

 

Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia spolu so žiadosťou predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Žiadosť o prijatie podpisujú obidvaja rodičia !

 

Kompetenciu rozhodovať o prijímaní detí do materskej školy má riaditeľka MŠ podľa § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. a to bez ohľadu na ich zriaďovateľa a právnu formu.

Vzhľadom na to, že od 1. januára 2022 riaditelia všetkých materských škôl zaradených v sieti, bez ohľadu na ich zriaďovateľa, rozhodujú podľa Správneho poriadku, dieťa je „reálne“ prijaté na predprimárne vzdelávanie až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o prijatí.

Ak sa prijíma dieťa k začiatku školského roka, o prijatí dieťaťa do materskej školy rozhodne riaditeľka materskej školy do 30. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať.

 

V závislosti od aktuálnych kapacitných možností materskej školy a ak je počet prihlásených detí vyšší ako možno prijať, riaditeľka berie do úvahy:

 • Ustanovenie  § 28 ods. 9 a 10 školského zákona o najvyššom počte detí v triedach/ v závislosti od veku detí /
 • Žiadosti, ktorým sa nevyhovelo v minulom školskom roku a boli podané opätovne
 • Deti, ktoré do 15.9.2023 dovŕšili vek 3 roky
 • V prípade voľnej kapacity aj deti , ktoré dovŕšia tri roky po 15.9.2023

 

Informácie u riaditeľky MŠ - 0907100564

1

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 083 01 Jakubovany

tel./fax: 051 4521895    e-mail: starosta@obecjakubovany.sk

 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo obce Jakubovany

 1. Vyhlasuje v zmysle § 18a, ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení  a Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Jakubovanoch  č. 31/2022 deň konania voľby  hlavného kontrolóra na  deň 08.02.  2023, t.j. na schôdzi Obecného zastupiteľstva
 2. Určuje pracovný  úväzok hlavného kontrolóra obce Jakubovany  10%
 3. Určuje začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra obce Jakubovany na deň 15.02. 2023, ktorý je  určený ako deň nástupu do práce.
 4. Ustanovuje podmienky voľby hlavného kontrolóra

       4.1. Kvalifikačné predpoklady

 - ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie

 - minimálna 5 ročná prax v kontrolnej činnosti alebo vo verejnej správe v oblasti ekonomickej, právnickej alebo technickej

 - znalosť podvojného účtovníctva

 - občianska a morálna bezúhonnosť

 - znalosť zákona o účtovníctve, zákona o rozpočtových pravidlách, zákona o výkone práce vo verejnom záujme, zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, zákona o obecnom zriadení, zákona o majetku obcí, zákona o sťažnostiach, zákonníka práce

 

       4.2. Náležitosti prihlášky

           - meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktný údaj

           - údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní doložený úradne overenou fotokópiou  príslušného     

              dokladu o dosiahnutom vzdelaní

   - profesijný životopis

 - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

 - súhlas so zverejnením osobných údajov na účely vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve            

    podľa §7 ods. 1,2 zákona č. 482/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

/- prax v uvedenom odbore,  informácia o podnikaní alebo vykonávaní inej zárobkovej  činnosti a členstvo v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,  znalosť základných noriem samosprávy/

 

4.3. Termín a spôsob odovzdania prihlášky

Termín ukončenia podávania prihlášok :     24.01. 2023 do 15.30 hod

Miesto a spôsob odovzdávania prihlášok:  písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi kandidát musí zaslať poštou alebo odovzdať osobne na adresu:  Obecný úrad, Hlavná 24/13, Jakubovany, 08301 s označením „Voľba hlavného kontrolóra, neotvárať! “

4.4.  Proces voľby hlavného kontrolóra

Procesu voľby hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia jednotlivých kandidátov. Kandidáti sa budú prezentovať v poradí, v akom boli doručené ich  prihlášky na obecný úrad, pričom každý kandidát má právo na  vystúpenie v obecnom zastupiteľstve v deň konania voľby v časovom rozsahu max 5 min.  Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali  v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční aj v prípade doručenia jednej prihlášky. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov OZ v Jakubovanoch na zasadnutí Obecného zastupiteľstva.

 

                                                                                                               

                                                                                                                                  Mgr. Jakub Sedlák     

                                                                                                                                  starosta obce 

 

 

Zverejnené na  úradnej  tabuli a na internetovej stránke obce dňa  15.12. 2022

Vykurovacia sezóna

HZZ

                                                                   OR HaZZ v Prešove                                                                       

                S pribúdajúcimi chladnými dňami bytové a rodinné domy vyžadujú vykurovanie. Obdobie vykurovacej sezóny patrí medzi rizikové obdobia, kedy dochádza k zvýšenému počtu požiarov najmä v rodinných domoch, ale aj v bytových domoch. V tomto období je potrebné aby prevádzkovatelia vykurovacích zariadení zvýšili pozornosť pri ich inštalácii a prevádzkovaní. 

      V okresoch Prešov a Sabinov bolo počas vykurovacieho obdobia v roku 2021 zaznamenaných 20 požiarov od vykurovacích systémov, pri ktorých boli vyčíslené priame škody na 3 780 eur a uchránené hodnoty vo výške 67 600 eur. Požiare boli spôsobené hlavne tepelnými spotrebičmi, dymovodmi alebo komínovými telesami, kde najčastejšou príčinou vzniku požiaru bolo vyhorenie sadzí v komíne            a porucha vykurovacích telies, dymovodov a komínov. 

        Rozhodujúcim činiteľom pre bezpečnosť vykurovacích zariadení a komínov je človek a jeho vzťah k vytvoreniu podmienok bezpečnej prevádzky. Kameňom úrazu je nevedomosť občanov             o svojich povinnostiach v súvislosti s technickými podmienkami a požiadavkami na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových a elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia         a vykonávania kontrol. 

        Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove zdôrazňuje, že špecifické podmienky vykurovacieho obdobia si vyžadujú dôkladnú prípravu tepelných spotrebičov už pred začatím ich prevádzky, pretože príčiny požiarov v tomto období sa každoročne opakujú.          

Dovoľte, aby sme pripomenuli niekoľko dôležitých zásad k predchádzaniu vzniku požiarov počas obdobia vykurovania:

 

 • skontrolovať vo vlastnom záujme pred vykurovacou sezónou stav vykurovacích telies a zariadení             
 • umiestňovať vykurovacie  telesá   na   bezpečné  miesta  a do  bezpečnej  vzdialenosti   od  horľavých    materiálov
 • inštalovať vykurovacie telesá podľa návodu výrobcu
 • dbať na kontrolu vykurovacích telies počas prevádzky
 • dbať na vysypávanie popola z vykurovacích telies do nehorľavých nádob
 • používať predpísané palivá
 • dodržiavať  predpismi  stanovené  zásady  pre  skladovanie  a  používania  tuhých  horľavých  látok,   kvapalín a plynov.  

Týmito opatreniami dosiahneme želaného výsledku, pričom hlavným cieľom je ochrana životov a zdravia občanov ako aj ochrana ich majetku. Využite možnosť, aby ste vy a celá rodina prežili  vykurovacie obdobie spokojne a bez obáv z požiarov. Zvýšenú aktivitu venujte vykonávaniu preventívnych opatrení a ich realizovaniu pred začatím vykurovacieho obdobia a taktiež dodržiavaniu bezpečnostných zásad počas vykurovacieho obdobia.

       Úlohou a cieľom Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove  je pôsobiť    na občanov tak, aby nezabúdali na dôsledky podceňovania nebezpečenstva spojeného s vykurovacím obdobím, ktoré často vedie k strate „strechy nad hlavou“. V týchto prípadoch je už neskoro premýšľať nad tým, že v skutočnosti stačilo veľmi málo a požiar súvisiaci s vykurovaním nemusel vôbec vzniknúť.             

V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte konať vždy s rozvahou a bez paniky. Najprv chráňte život a zdravie, až potom majetok. V prípade, že nemôžete požiar uhasiť vlastnými silami, ohláste požiar čo najskôr Hasičskému a záchrannému zboru v Prešove na linku č. 150 alebo na linku tiesňového volania č. 112.   

 

Spracoval: npor. Ľubomír Kijovský – samostatný inšpektor oddelenia požiarnej prevencie OR HaZZ v Prešove.   

Vykurovanie 2022 (59.97 kB)

Vývoz žúmp

Oznamujeme občanom, že Obec Jakubovany poskytuje finančný príspevok za vývoz žúmp vo výške 50 % fakturovanej sumy. Príspevok sa poskytuje na základe žiadosti za každý vývoz od 1.1.2022 (aj spätne).

OZNAM PRE ODBERATEĽOV PITNEJ VODY Z VEREJNÉHO VODOVODU OBCE JAKUBOVANY

1

Vážení občania,

Vzhľadom k pretrvávajúcemu suchému počasiu dochádza k poklesu výdatnosti vodárenského zdroja na našom verejnom vodovode v obci. Z toho dôvodu sa zakazuje odberateľom používať pitnú vodu z verejného vodovodu na polievanie záhrad, trávnikov, dlažieb, na napúšťanie bazénov a umývanie áut.

V súvislosti s touto krízovou situáciou Obec nakupuje pitnú vodu, ktorou zásobuje vodojem, avšak aj dodávka pitnej vody vodárenskou spoločnosťou je už obmedzená z dôvodu nedostatku áut na prevoz pitnej vody, nakoľko vodárenská spoločnosť v súčasnosti zásobuje pitnou vodou hlavne obce, v ktorých je prevádzkovateľom verejného vodovodu.

Preto Obec, ako vlastník verejného vodovodu, zvlášť upozorňuje tých odberateľov pitnej vody, ktorí  nedodržiavajú tieto opatrenia a tým neberú ohľad na občanov domácností, ktorí už mesiac majú pitnú vodu veľmi obmedzene alebo nemajú vôbec na dodržiavanie opatrení vydaných vlastníkom verejného vodovodu t.j. Obcou Jakubovany v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z, o verejných vodovodoch.

Zároveň týmto dávame do pozornosti, že v najbližších dňoch bude kontrolnou skupinou vytvorenou obcou prebiehať kontrola meradiel a zisťovanie stavu meradla. Bude vykonaný predbežný odpočet z dôvodu zistenia priemernej spotreby pitnej vody v domácnostiach a takisto kontrola neporušenia plomb a tým vylúčenie neoprávneného odberu pitnej vody v zmysle zákona o vodovodoch. Vodovodné potrubie od hlavnej vetvy po vodomer, musí byť akéhokoľvek neohláseného zásahu.

     

Strajk

MS

Zápis detí.

Riaditeľka MŠ Jakubovany oznamuje, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023  sa uskutoční v termíne od

2.5. – 13.5.2022 .

Žiadosť k stiahnutiu nájdete na stránke MŠ, alebo si ju vyzdvihnite osobne v MŠ.

www.msslnieckojakubovany.webnode.sk

Podávanie žiadostí je možné realizovať:

a/ v zalepenej obálke s označením MŠ – ŽIADOSŤ, do schránky MŠ

b/ osobne v MŠ – v čase termínu zápisu

 

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti podľa § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a podľa § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 541/2021 Z. z. o materskej škole.

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú:

 • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné – ktoré do 31.8.2022 dovŕšili vek 5 rokov
 • deti, ktoré dovŕšili šiesty rok veku a ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

 

Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia spolu so žiadosťou predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Kompetenciu rozhodovať o prijímaní detí do materskej školy má riaditeľka MŠ podľa § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. a to bez ohľadu na ich zriaďovateľa a právnu formu.

Vzhľadom na to, že od 1. januára 2022 riaditelia všetkých materských škôl zaradených v sieti, bez ohľadu na ich zriaďovateľa, rozhodujú podľa Správneho poriadku, dieťa je „reálne“ prijaté na predprimárne vzdelávanie až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o prijatí.

Ak sa prijíma dieťa k začiatku školského roka, o prijatí dieťaťa do materskej školy rozhodne riaditeľka materskej školy do 30. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať.

 

V závislosti od aktuálnych kapacitných možností materskej školy a ak je počet prihlásených detí vyšší ako možno prijať, riaditeľka berie do úvahy:

 • Ustanovenie  § 28 ods. 9 a 10 školského zákona o najvyššom počte detí v triedach / v závislosti od veku detí /
 • Žiadosti, ktorým sa nevyhovelo v minulom školskom roku a boli podané opätovne
 • Deti, ktoré do 15.9.2022 dovŕšili vek 3 roky
 • V prípade voľnej kapacity aj deti , ktoré dovŕšia tri roky po 15.9.2022

 

Informácie u riaditeľky MŠ - 0907100564

Virtuálna dopravná karta

Virtuálna dopravná karta ponúka moderný a jednoduchý spôsob nákupu a úhrady cestovného. Platiť za jednorazový lístok alebo overiť si platnosť predplatného lístka je možné priložením mobilného telefónu s NFC k čítaciemu zariadeniu v autobuse. Virtuálna dopravná karta umožňuje rýchlejšie vybavenie cestujúcich pri nástupe ako pri platbe v hotovosti, čím cestujúci zrýchľuje verejnú dopravu.

Ide o dopravnú kartu uloženú v pamäti mobilného telefónu s NFC technológiou, pričom jej používanie (prikladanie k čítaciemu zariadeniu v autobuse) je rovnaké ako v prípade klasickej fyzickej (plastovej) dopravnej karty. Virtuálna karta prináša cestujúcemu identické výhody ako fyzická dopravná karta. Je na ňu možné nahrávať alebo prostredníctvom nej uhrádzať všetky typy cestovných lístkov. Rovnako ako v prípade fyzickej dopravnej karty, je prednosťou virtuálnej karty výhodnejšia cena cestovného oproti úhrade v hotovosti.

Viac informácii. 

23

„Obec Jakubovany zavádza nový informačný systém obce. Prinášame vám úplne novú aplikáciu - ROZANA. Ak ste nestihli hlásenie obecného rozhlasu, prípadne sa nachádzate na ulici, na ktorej ešte nie je privedený miestny rozhlas máme pre vás novú aplikáciu. Mobilný rozhlas ROZaNA. Oznamy si môžete po novom vypočuť aj z našej obecnej stránky alebo si jednoducho stiahnite aplikáciu ROZANA do svojho mobilu a dostávajte upozornenia na každý oznam v miestnom rozhlase. Aplikácia Vám zabezpečí všetky informácie kedykoľvek a kdekoľvek - vypočujte si hlásenia miestneho rozhlasu, ktoré ste možno nepočuli. Dianie v obci máte vždy so sebou.

Pre zobrazenie verejného obsahu ROZANY nie je nutná registrácia. Nájdete ju na tomto odkaze alebo v pravom stĺpci na obecnej stránke.

2

 

Aplikáciu je možné si stiahnuť do mobilných telefónov, podľa operačných programov, pre zariadenia APPLE je to App Store, pre zariadenia s Android je to Google play.“

 

1

OhenOpatrenia pred vypaľovaním trávy a suchých porastov.

Jar a s ňou prichádzajúce otepľovanie je obdobím, kedy sa zvyšuje nebezpečenstvo vzniku požiarov a narastá počet požiarov najmä v prírodnom prostredí. Občania v mnohých prípadoch porušujú zákon o ochrane pred požiarmi a svojím nezodpovedným a ľahkovážnym konaním, ohrozujú okrem seba aj svoje okolie a prírodu. Vypaľovanie trávy je každoročne sa opakujúcim javom a preto sa na všetkých občanov obracia Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove s výzvou rešpektovať zákon o ochrane pred požiarmi a žiada občanov: nevypaľovať trávu ani iné suché porasty! Nezakladať oheň v prírode na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže oheň rozšíriť! Nefajčiť v lesoch!


Fyzická osoba je povinná: dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi, dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v  čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru požiar,ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v  jej vlastníctve, dodržiavať pri manipulácii s horľavými látkami a horenie podporujúcimi látkami požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť, umožniť orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonávanie potrebných úkonov pri zisťovaní príčin vzniku požiarov, zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi. .

 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. (1.72 MB)

Zálohovanie pet fliaš

Začiatkom roka sa novelizoval zákon o zálohovaní plastových fliaš. Množstvo vytriedeného odpadu sa zvyšuje aj vďaka obyvateľom, ktorí zodpovedne pristupujú k triedeniu. V praxi to znamená, že k vratným fľašiam zo skla pribudlo od 1. januára 2022 zálohovanie nápojových PET fliaš a nápojových plechoviek. Zálohovanie sa týka takmer všetkých nápojov, ktoré sú balené v plastových fľašiach či plechovkách s objemom 0,1 až 3 litre.

Obaly od mlieka a mliečnych nápojov, sirupov a alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 15 % treba naďalej vhadzovať do žltých kontajnerov určených na zber plastov. Bez zmeny ostáva aj triedenie ostatného papierového, plastového, kovového odpadu ako aj odpadu z nápojových kartónov, ktorý patrí do kontajnerov a vriec naň určených.

EKO

Školský semafór - aktualizácia

Vážení rodičia, milí žiaci! 

 

MŠVVaŠ SR dňa 26. 11. 2021 aktualizovalo školský semafor z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu na základe uznesenia vlády SR, vydania vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva a zverejnenia nového rozhodnutia ministra. Na základe uvedeného dokumentu dochádza od 29.11.2021 k nasledujúcim zmenám:

 

1. Vstup cudzích osôb do školy je možný iba v režime OP (očkovaní, prekonaní) so súhlasom riaditeľa.

2. Vstup zamestnancov na pracovisko je len v režime OTP.

3. Krúžková činnosť sa nerealizuje.

4. V prípade, že škole bol oznámený pozitívny výsledok Ag samotestu, žiaci z triedy takéhoto žiaka nenavštevujú školu. Žiaci z triedy (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény a neprejavujú príznaky COVID - 19), ktorí boli v úzkom kontakte s pozitívnym žiakom počas obdobia 2 dní pred jeho testovaním Ag samotestom, idú do karantény. Rodič o tejto skutočnosti bezodkladne informuje všeobecného lekára pre deti a dorast.

5. Školský klub detí (ŠKD) prijíma opatrenia, aby nedochádzalo k premiešavaniu tried. Prosíme rodičov, aby zvážili pobyt dieťaťa v ŠKD, ak to bude možné.

6. Stravovanie žiakov v školskej jedálni sa uskutočňuje bez premiešavania žiakov, tried a skupín.

Školský semafór aktualizácia

 

planetaVážení občania na našej stránke v časti odpadové hospodárstvo si môžte prečítať informácie ohľadom triedenia odpadu, kompostovania, využitia bioodpadu zo záhrady a neplytvania potravinami.

                                                                                                                                                                                                                                                                                   Október - Mesiac úcty k starším.Kvety                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     "Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku,  podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi."

Mesiac október by mal byť pre náš všetkých aj pripomienkou, ako si uctiť starších ľudí v našom okolí.

Starnutie je zákonitý, všeobecný jav, ktorému podliehajú všetky živé organizmy, teda aj my ľudia. Je to nezvratný a postupný proces v našom živote.

Úcta k starším ľuďom by mala byť predovšetkým prirodzenou súčasťou nášho života, mala by byť spontánna a nenásilná. Starší ľudia si ju zaslúžia, pretože vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré odovzdávajú nám, mladším.

Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti.

Úcta k naším otcom a k naším mamám, k naším prarodičom. Ku všetkým, ktorí si zodrali svoje ruky, aby naše zostali hladké a nepoškvrnené.

Prejavujme im úctu, pretože nám ešte vždy majú čo dať. Človek sa učí celý život a najlepším učiteľom sú jeho najbližší, rodina, rodičia, či starí rodičia.

 

Začiatok opravy na ceste III/3175 v k.ú. obce Jakubovany

Dňa 14.10.2021 začala správa a údržba ciest PSK s úpravou cesty: III/3175 o celkovej dľžke cca 1km na parcele č. 603/1 v k.ú. obce Jakubovany pred samotným asfaltovaním. Pracovnící začali s osadzovaním a zdvihnutím kanalizačných, plynových a vodovodných šacht. Po tejto príprave sa bude hlavná ulica frezovať a následne bude na celej vozovke pokládka nového asfaltového koberca. Termín dokončenia prác je predpokladaný do konca októbra 2021.

Prosíme všetkých občanov obce, aby v priebehu najbližsích dní strpeli tieto práce a pri prechádzani po danej komunikácii dbali na bezpečnosť. 

Jedná sa o úsek cesty od mosta na hlavnej ulici po hlavnú križovatku. Obec

1 2

Vykurovacia sezóna.

1Vykurovacie obdobie patrí do obdobia, kedy je nebezpečenstvo vzniku požiarov veľmi vysoké. V tomto období je potrebné, aby každý z nás, ktorí prichádzame do kontaktu s vykurovacími zariadeniami im venovali zvýšenú pozornosť. Požiare v domícnostiach boli spôsobené hlavne tepelnými spotrebičmi, dymovodmi alebo komínovými telesami, kde najčastejšou príčinou vzniku požiaru bolo vyhorenie sadzí v komíne a porucha vykurovacích telies, dymovodov a komínov.  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove zdôrazňuje, že špecifické podmienky vykurovacieho obdobia si vyžadujú dôkladnú prípravu tepelných spotrebičov už pred začatím ich prevádzky, pretože príčiny požiarov v tomto období sa každoročne opakujú. Rozhodujúcim činiteľom pre bezpečnosť vykurovacích zariadení a komínov je človek a jeho vzťah k vytvoreniu podmienok bezpečnej prevádzky. Kameňom úrazu je nevedomosť občanov o svojich povinnostiach v súvislosti s technickými podmienkami a požiadavkami na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových a elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.

 

K predchádzaniu vzniku požiarov v domácnostiach, v rodinných domoch a obytných domoch Vám poskytujeme zopár dobre myslených rád:


- dodržiavajte návody na obsluhu,
- komínové telesá udržiavajte v dobrom technickom stave. Inštaláciu vykurovacích telies, čistenie
komínov a kontrolu technického stavu zverte do rúk odborníkom,
- nikdy nehaste prípadný požiar sadzí v komíne vodou, mohlo by dôjsť k jeho popraskaniu,
- dbajte na to, aby vykurovacie spotrebiče - sporáky, pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej
podložke predpismi určených rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov,
- nevykonávajte neodborné zásahy na spotrebičoch,
- neskladujte a nesušte v blízkosti vykurovacích spotrebičov horľavé materiály; ak je už nevyhnutné
sušiť horľavý materiál v blízkosti spotrebiča, nenechávajte ho bez dozoru,
- popol z vykurovacích telies ukladajte do nehorľavých nádob s uzatvárateľným vekom,
- dodržiavajte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie tuhých, kvapalných
a plynných palív.

 

Len dôsledným dodržiavaním týchto rád predídete vzniku požiarov vo Vašich domovoch. Zamyslite sa nad nimi. Využite možnosť, aby ste vy a celá rodina prežili vykurovacie obdobie spokojne a bez obáv z požiarov. Zvýšenú aktivitu venujte vykonávaniu preventívnych opatrení a ich realizovaniu pred začatím vykurovacieho obdobia a taktiež dodržiavaniu bezpečnostných zásad počas vykurovacieho obdobia.

Začiatok výstavby chodníka na Hlavnej ulici.

Dňa 25.5.2021 sa na ulici Hlavnej začala výstavba chodníka pre peších. Vzhľadom na stavebnú činnosť s tým spojenú prosíme o trpezlivosť majiteľov nehnuteľnosti na danej ulici, kvôli obmedzeniu vstupu na pozemok. Parkovanie dočasne riešte efektívne čo najbližšie k výkopu, tak aby bola cesta prejazdná pre autobusy, ale aj záchranné zložky. 

Ďakujeme za trpezlivosť.

Obec Jakubovany

Ulica 1  Ulica 2 Ulica 3 

Oznam o očkovaní proti ochoreniu COVID-19

Obec Jakubovany v spolupráci s Poliklinikou Sabinov, n.o. organizuje v našej obci výjazdové očkovanie osôb proti ochoreniu COVID-19 pre osoby staršie ako 60 rokov. Ako náhradníci sa môžu prihlásiť aj osoby mladšie ako 60 rokov, ale musia splniť podmienku, že trpia ochorením, ktoré pre nich predstavuje zvýšené riziko priebehu ochorenia COVID-19 podľa Vyhlášky MZ SR. Ochorenie musia preukázať lekárskou správou alebo potvrdením od všeobecného lekára, prípadne lekára špecialistu v deň očkovania. Očkovať sa bude látkou Pfizer-BioNTech. Záujemcovia sa môžu nahlásiť na Obecnom úrade v Jakubovanoch.

SenioriSeniori, pozor na falošných sčítacích asistentov!

V súvislosti so sčítaním obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 upozorňujeme na prípady, kedy sa neznáme osoby môžu vydávať za sčítacích asistentov, či komisárov a pod zámienkou legendy „sčítacieho asistenta / komisára“ sa snažia dostať do obydlí najmä starších a osamelo žijúcich osôb.

Pri neopatrnosti, resp. pri nedostatku informácií, akým spôsobom prebieha sčítanie, môžu byť obetiam takýmito podvodníkmi odcudzené finančné úspory, doklady, či iný majetok.

Policajný zbor preto vyzýva občanov, aby pri elektronickom sčítaní boli nápomocní svojim príbuzným, známym, príp. susedom z radov seniorov, ak ich o to požiadajú, resp. ak majú informácie o tom, že sa nevedia sami sčítať. Zároveň upozorňujeme seniorov, či osamelo žijúce osoby, aby nedôverovali neznámym osobám, ktoré by ich mohli telefonicky alebo osobne kontaktovať a ponúkať pomoc pri sčítaní.

Elektronické sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15.februára 2021 do 31.marca 2021. Počas tohto obdobia sa obyvateľ sčíta sám alebo pomocou blízkej osoby na akomkoľvek mieste s využitím počítača, tabletu alebo mobilného telefónu s pripojením na internet.

Seniori, majte na pamäti: v žiadnom prípade nevpúšťajte cudzie osoby do Vašich príbytkov za účelom sčítania!

Policajný zbor opätovne apeluje na občanov, aby sa aj poskytnutím týchto informácií a rád snažili chrániť seniorov či osamelo žijúce osoby, ktoré sa často kvôli svojej dôverčivosti stávajú ľahkou obeťou vynaliezavých podvodníkov.

Vážení občania,

 

v súvislosti so šírením koronavírusu obec prosí občanov, aby sa správali zodpovedne a disciplinovane. To znamená:

 

- vyhýbať sa miestam s väčšou koncentráciou ľudí,

- zbytočne necestovať,

- pri komunikácií dodržiavať odstup,

- dodržiavať prísnu hygienu.

 

Na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu, platí v obci od utorka (10.3.) na 14 dní plošný zákaz kultúrnych, športových, mimoškolských alebo iných spoločenských podujatí.

 

Zároveň Vám oznamujeme, že od 12. marca 2020 (štvrtok) prechádza Obecný úrad Jakubovany na fungovanie v krízovom režime do 27. marca 2020. To znamená, že všetky stránky budú vybavované bezkontaktne - elektronicky prostredníctvom mailovej adresy: podatelna@obecjakubovany.sk, sekretariat@obecjakubovany.sk

V súrnych prípadoch volajte na telefónne číslo starostu 0905 340 521.

 

O aktuálnej situácií Vás bude obec priebežne informovať prostredníctvom obecného rozhlasu a sms.

 

Ďakujeme za pochopenie.

 
 

Správy

03.06.2024

Pozvánka na 10. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

06. júna 2024 /štvrtok/ o 18.00 hod.

Detail

11.03.2024

Pozvánka na 9. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

  dňa 14. marca 2024 /štvrtok/  o 18.00  hod.

Detail

27.02.2024

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Detail

Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informacií

09.06.2023

Workoutové ihrisko

Workoutové ihrisko

Jakubovany

Detail

26.07.2022

FS Jakubovianka;

FS Jakubovianka;

FS Jakubovianka;

Detail