Obsah

Pozvánka na 9. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Typ: ostatné
  dňa 14. marca 2024 /štvrtok/  o 18.00  hod.

 Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 083 01 Jakubovany      

       tel./fax: 051 4521895    e-mail: starosta@obecjakubovany.sk

 

P o z v á n k a

       Starosta obce Jakubovany, Vás týmto pozýva na 9. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2022-2026, ktoré sa uskutoční

                                  dňa 14. marca 2024 /štvrtok/  o 18.00  hod.

v zasadačke Obecného úradu v Jakubovanoch s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
 2. Schválenie programu 9. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a ich schválenie
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami
 5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jakubovany za rok 2023
 6. Správa z vykonanej finančnej kontroly hlavného kontrolóra obce Jakubovany
 7. Správa  o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov za rok 2023
 8. Delegovanie poslanca obecného zastupiteľstva obce Jakubovany do školskej rady pri Materskej škole Jakubovany, Hlavná 136/3, 083 01  Jakubovany
 9. Rôzne / podnety a návrhy poslancov OZ, informácie o rozpracovaných a pripravovaných projektoch/
 10. Interpelácie poslancov
 11. Návrh uznesení
 12. Záver

 

                                                                                                  Mgr. Jakub Sedlák v.r.

                                                                                                                         starosta obce


Vytvorené: 12. 3. 2024
Posledná aktualizácia: 12. 3. 2024 6:31
Autor: