Obsah

Multifunkčné ihrisko

Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska v Jakubovanoch


Prevádzkovateľ :  Obec Jakubovany
Adresa : Obecný úrad, Jakubovany 86,

                083 01 p. Sabinov

IČO : 00 327 182
Správca : Pavol Polomský, mob. : 0904 675 434, 

                 Peter Zlatohlavý, mob.: 0907 254 640

Multifunkčné ihrisko
Zásady používania viacúčelového ihriska :

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo:
-určiť prevádzkové hodiny ihriska
-určovať podmienky využívania ihriska
-vykázať z areálu osoby, ktoré nedodržujú tieto pokyny

Vstup je povolený :

- na vlastné nebezpečenstvo
- po prihlásení sa u správcu ihriska /-osobne, telefonicky/

Vstup je zakázaný:

- osobám pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok
- osobám bez ohlásenia sa u správcu.
- s otvoreným ohňom a predmetmi, ktoré by mohli spôsobiť úraz. /fľaše, plechovky a pod/

 - deťom a mládeži do 15 rokov bez sprievodu dospelej osoby,  

V areáli viacúčelového ihriska je ZAKÁZANÉ:

- poškodzovanie športového náradia a zariadenia
- fajčiť a požívať omamné látky
-správať sa hlučne .a nespoločensky
-zdržovať sa v areáli mimo povolených hodín
-používať nevhodnú športovú obuv /kopačky so štupľami/
-používať  klasickú futbalovú loptu
-predlžovať čas , ktorý bol rezervovaný

Prevádzkové  ustanovenia


Prevádzkové hodiny viacúčelového ihriska:

Pondelok – Piatok (mimo prázdnin a sviatkov):

08.00 hod. – 15.00 hod.    ZŠ a ŠKD (08.00 hod. – 13.00 hod. individuálne rezervovanie  po   

                                          dohode so správcom, mimo vyučovania telesnej výchovy).

15.00 hod. – 18.00 hod.    Verejnosť (deti a mládež do 15 rokov v sprievode dospelej osoby,  

                                          kolektívna hra max. 1 hod.).

18.00 hod. – 20.00 hod.    Individuálne rezervovanie

Pondelok 

17.00  hod. – 19.00 hod.    Futbalový tréning – žiaci TJ Jakubovany

Piatok

18.00 hod. – 20.00 hod.     Futbalový tréning – dorastenci TJ Jakubovany

Pondelok – Piatok (počas prázdnin a sviatkov):

09.00 hod. – 18.00 hod.     Verejnosť  (deti a mládež do 15 rokov v sprievode dospelej osoby,  

                                            kolektívna hra max. 1 hod.).

18.00 hod. – 20.00 hod.     Individuálne rezervovanie

Sobota – Nedeľa

09.00 hod. – 20.00 hod.     Individuálne rezervovanie - tenis a nohejbal

V prípade nevyužitia viacúčelového ihriska užívateľmi stanovenými týmto prevádzkovým poriadkom môžu so súhlasom správcu  ihrisko využívať aj užívatelia inej kategórie.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť.

Užívanie viacúčelového ihriska je pre občanov obce Jakubovany bezplatné, ale len v čase vyhradenom v prevádzkovom poriadku.

Užívanie viacúčelového ihriska pre záujemcov z iných obcí je spoplatnené následovne:

1. Tenis a nohejbal:     5,- € / 1 hod. 

2. Kolektívne športy:  10,- € / 1 hod. 

Ihrisko je možné rezervovať len počas  pracovných dní v čase od 13.00 hod. do 15.00 hod. na telef. čísle 452 24 14, mob.: 0904 675 434,  0907 254 640 a to maximálne na 2 hodiny.

Upozornenie :
Poškodenie zariadenia areálu, alebo športového náradia je  povinný nahradiť ,ten kto ho spôsobil. Vstup do športového zariadenia zaväzuje k dodržovaniu týchto pokynov.

Platnosť od 1.5.2011                                    
Schválil : Ing. Anton Janičina, starosta obce Jakubovany