Obsah

Materská škola

Kontakt:

Materská škola

Hlavná 136/3

08301 Jakubovany

Telefón: 0918 222 923

Riaditeľka škôlky: 0907 100 564

 

O nás…

Začíname novú etapu našej materskej školy. Od septembra 2020 sa meníme na dvojtriednu materskú školu. Poskytujeme výchovu a vzdelávanie  pre deti od 2 do 6 rokov.

Našim cieľom je realizovať aktivity a organizovať činnosti v prospech rozvoja detí, vedúce k prehĺbeniu vzdelávacieho a výchovného pôsobenia rodiny, materskej školy a spoločnosti. Zároveň však ponechávame deťom ich túžbu snívať, rozvíjať samostatnosť a individualitu, poznávať a tvoriť. Snažíme sa spoznať, čo deti fascinuje a baví, a tieto poznatky previesť do výučby tak, aby sa deti  UČILI  HROU.

Snažíme sa vytvárať priateľskú, rodinnú atmosféru, v ktorej sa dieťa cíti bezpečne a kam sa teší. Kladieme dôraz na dostatočné množstvo príležitostí k pohybu a hre detí, dbáme na pokojné a prirodzené prechody medzi činnosťami. Nenútenou formou striedame rôzne spontánne aj riadené činnosti a odpočinok.

Plánujeme širokú škálu aktivít, ktoré sú zamerané na zdravý pohyb, rozvoj hrubej i jemnej motoriky, estetického vnímania, kreativity, nadania, sebarealizácie, sociálnych vzťahov, pamäte, relaxácie a porozumenia.Viac tu: https://msslnieckojakubovany.webnode.sk/

12

4


Počas dvoch predchádzajúcich rokov sme mali otvorené dve triedy. Chceli sme totiž vyjsť v ústrety zvýšenému záujmu rodičov o umiestnenie detí do materskej školy. Bohužiaľ sme zistili, že na dve triedy potrebujeme väčší priestor, ktorý momentálne nemáme. Preto sme spolu so zriaďovateľom v júli podali žiadosť o poskytnutie dotácie na rozšírenie kapacít materskej školy prostredníctvom modulov.  V obci sa zvyšuje počet mladých rodín a tým registrujeme aj zvýšený záujem rodičov o MŠ. Zatiaľ ešte nie je známe vyhodnotenie, tak uvidíme.

Momentálne našu MŠ navštevuje detí vo veku 3 – 6 rokov. Pracujeme podľa školského vzdelávacieho programu Zvedavé slniečko. Prostredníctvom tejto myšlienky chceme objavovať a poznávať svet plný farieb, tónov, vôní, pokoja a radosti zo života. Využívame na to všetky dostupné metódy, formy a prostriedky primerané veku detí. Pravidelne dopĺňame inventár hračkami a učebnými pomôckami, medzi ktorými nechýbajú ani najnovšie digitálne a interaktívne technológie.

Trieda Odpočivareň

Nesústreďujeme sa iba na edukačnú činnosť  vrámci materskej školy, ale pripravujeme pre deti a rodičov aj zaujímavé mimoškolské akcie. Sú to akcie, ktoré organizujeme každoročne , niektoré v spolupráci s obcou, ale aj jednorázové , ktoré nadväzujú na školské osnovy. Spätná väzba od rodičov nás uisťuje, že sú zaujímavé.

Akcia Akcia
Akcia Akcia

Pre rodičov je k dispozícii každý mesiac Nezábudka a www stránky, ktoré ich o dianí v MŠ informujú. Pre väčšiu informovanosť o našich aktivitách, o nich budeme informovať verejnosť aj na oficiálnej stránke našej obce.

Ďalšie zaujímavosti…- veľkou prednosťou je dostatočne priestranná záhrada, ktorá je centrom mnohých aktivít a podujatí
- vo výchovno-vzdelávacej práci postupujeme podľa Školského vzdelávacieho programu prispôsobeného našim podmienkam, inšpirujú nás aj ďalšie metodické publikácie
- sme zaradení do siete škôl - Škola podporujúca zdravie
- pri zabezpečení fungovania školy vychádzame z požiadaviek a potrieb rodičov
- kolektív materskej školy spolu s rodičmi sa snaží spolupodieľať na obnove exteriéru a interiéru školy
- vydávame mesačne informačný bulletin Nezábudka
- celoročne pripravujeme pre deti a rodičov pútavé mimoškolské akcie – tvorivé dielne, besiedky, karneval,prezentácie na verejnosti,výlet a mnoho ďalších

Trieda

                Školská jedáleň


ŠJ pri materskej škole poskytuje stravovanie deťom MŠ, žiakom ZŠ, zamestnancom a dôchodcom z obce. Celkový počet stravníkov v tomto školskom roku je 56.
Žiakom sa obed preváža do ZŠ, kde je zriadená výdajňa jedál.Trieda
Strava sa pripravuje podľa materiálno-technických noriem vydaných MŠ SR.
ŠJ sa snaží viesť stravníkov k správnym stravovacím návykom zostavovaním takého jedálneho lístka, v ktorm sú zastúpené všetky druhy mias a taktiež je zaradený odľahčovací deň. Súčasťou stravovania je podávanie ovocia a zeleniny v surovom stave, podávanie zeleninových šalátov a ovocných štiav. V neposlednom rade aj dodržiavanie pitného režimu.
ŠJ sa snaží upozorniť stravníkov na dni súvisiace so stravovaním – Svetový deň výživy, Deň mlieka, Deň jablka – vhodne upraveným jedálnym lístkom, do ktorého sú zaradené potraviny pripomínajúce význam dňa.

   viac fotografii...

                 Organizačný a školský poriadok školy

Výňatok z vnútorného poriadku:

1. Riaditeľka materskej školy, ktorej zriaďovateľom je Obec Jakubovany , prijíma deti k začiatku školského roka na základe prihlášky potvrdenej lekárom pre deti a dorast, alebo priebežne ak to dovolí kapacita školy
2. Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky predloží rodič riaditeľke spravidla do 30. apríla kalendárneho roka.
3. Na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže rodič splnomocniť aj svoje ďalšie maloleté dieťa/ nie mladšie ako 10 rokov / , alebo inú pedagogickým zamestnancom známu osobu, ktorá po prevzatí za dieťa zodpovedá
4. Rodič najmenej do 14 dní / pracovných / od začiatku neprítomnosti dieťaťa oznámi dôvod a čas trvania jeho neprítomnosti v materskej škole. V prípade neprítomnosti dlhšej ako 30 po sebe nasledujúcich dní oznámi
riaditeľke dôvod neprítomnosti dieťaťa písomne,
Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť materskej
škole bez zbytočného odkladu príčinu.
Ak neprítomnosť maloletého dieťaťa ktorá trvá najviac päť po sebe nasledujúce dni, rodič podpíše čestné prehlásenie o bezinfekčnosti.
5. Ak rodič do 14 dní neoznámi dôvod neprítomnosti dieťaťa, alebo závažne opakovaným spôsobom porušuje
Školský poriadok materskej školy, riaditeľka po predchádzajúcom písomnom upozornení rodiča môže
rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa materskej školy.
6. Pedagogický zamestanec môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy v zmysle

Informácie u riaditeľky MŠ - 0907100564