Obsah

Dokumenty

Výročná správa 2019 Stiahnuté: 4x | 23.06.2020

Kalendár zberu odpadov 2019 Stiahnuté: 602x | 06.02.2019

Plán kontrolnej činnosti HK Stiahnuté: 97x | 01.02.2019

Výzva na predloženie ponúk MŠ Stiahnuté: 77x | 27.11.2018

Návrh VZN obce Jakubovany o sociálnych službách, výška a spôsob úhrady za poskytované služby Stiahnuté: 232x | 18.10.2017

Žiadosť o príspevok na čiastočnú finančnú úhradu za vývoz obsahu žúmp Stiahnuté: 228x | 18.10.2017

VZN obce Jakubovany č. 6/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 210x | 18.10.2017

VZN obce Jakubovany č. 5/2012 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 200x | 18.10.2017

VZN obce Jakubovany č. 4/2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva Stiahnuté: 190x | 18.10.2017

VZN obce Jakubovany č. 3/2012 o miestnej dani za psa Stiahnuté: 655x | 18.10.2017

VZN č.2/2012 o miestnej dani z nehnuteľností Stiahnuté: 268x | 18.10.2017

Výročná správa za rok 2013 Stiahnuté: 142x | 18.10.2017

Cestovný poriadok -Sabinov-Jakubovany-Terňa-Veľký Slivník Stiahnuté: 129x | 18.10.2017

Cestovný poriadok - Hanigovce-Jakubova Voľa-Sabinov-Jakubovany Stiahnuté: 164x | 18.10.2017

Vyhlásenie verejnej ponuky na priamy prenájom nebytových priestorov. Stiahnuté: 122x | 18.10.2017

Vysvetlivky k zberu odpadov Stiahnuté: 123x | 18.10.2017

Miestne dane a poplatky na rok 2012 Stiahnuté: 123x | 18.10.2017

PHSR Jakubovany Stiahnuté: 243x | 18.10.2017

Návrh rozpočtu 2013 - 2015 Stiahnuté: 466x | 18.10.2017

Návrh VZN o miestnych daniach a poplatku na rok 2013 Stiahnuté: 247x | 18.10.2017

Stránka