Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj Prešovský
Okres Sabinov
Región  
Počet obyvateľov 952
Rozloha 1081 ha
Prvá písomná zmienka r.1314

 

Obec Jakubovany

Obecný úradObec Jakubovany sa nachádza šestnásť km severne od Prešova, v okrese Sabinov. Kataster obce sa rozprestiera na južnom úpätí Čergovského pohoria v Šarišskej vrchovine, v doline Jakubovianskeho potoka, ktorý sa pri Orkucanoch vlieva do Torysy. Uprostred dediny je nadmorská výška 400 metrov nad morom s rozpätím pre jednotlivé chotárne časti od 350 do809 metrov nad morom.

 

Zápis detí.

Riaditeľka MŠ Jakubovany oznamuje, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2020/2021  sa uskutoční v termíne od 

4.5. – 18.5.2020 .

Žiadosť k stiahnutiu nájdete na stránke MŠ

www.msslnieckojakubovany.webnode.sk

a na stránke obce.

 

Podávanie žiadostí je možné realizovať:

 

a/ v zalepenej obálke s označením MŠ – ŽIADOSŤ, do schránky na bránke Obecného úradu Jakubovany

b/ osobne v MŠ / obecný úrad / – 18. 5. 2020 v čase od 10,00 – 12,00 hod. a od 13,00 – 15,00 hod.

Rodičia sú povinní dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia.

 

1.         potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt, po doložení potvrdenia bude adaptačný pobyt ukončený a dieťa bude  pokračovať v riadnej  dochádzke

2.         ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka materskej školy v súlade s § 5 ods. 14 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 30. júna 2020.

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti podľa § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a podľa § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z.“).

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

- spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,

- dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,

- dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,

- dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:

- ktoré dovŕšilo piaty rok veku,

- s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

- s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľka   po prerokovaní s pedagogickou radou a radou školy :

a) deti zamestnaných rodičov

b) deti, ktoré majú v MŠ súrodenca

c) deti, ktoré navštevujú MŠ mimo trvalého bydliska

d) deti , ktoré dovŕšia fyzický vek 3 roky do 15.9. príslušného kalendárneho roka

e) deti osamelých matiek

f) deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

g/ v prípade voľnej kapacity aj deti , ktoré dovŕšia tri roky po 15.9.2020

 

Informácie u riaditeľky MŠ - 0907100564

 

Žiadosť o prijatie do MŠ

Novinky a aktuality z nášho webu,
stiahnite si zadarmo mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií

Riaditeľka Materskej školy Jakubovany zverejňuje Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z dňa 26.3.2020

 

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že

  1. podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,  
  2. potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
  3. ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt,

Presný termín zápisu do Materskej školy Jakubovany a spôsob preberania žiadostí budú upresnené neskôr. Žiadosť je možné stiahnuť na stránke obce a na webovej stránke školy – www.msslnieckojakubovany.webnode.sk.

Informovať sa môžete aj u riaditeľky školy na tel. čísle  0907100564.

 

Opatrenia prijaté ústredným krízovým štábom

Ústredný krízový štáb SR prijal v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 ďalšiu sériu opatrení:
• S platnosťou od 16.3.2020 od 6.00 hod. ráno budú zatvorené všetky maloobchody a prevádzky služieb, okrem predajní potravín, drogérie, lekární, predajní zdravotníckych potrieb, predajní tlačovín, čerpacích staníc, bánk, pôšt, pobočiek telekomunikačných operátorov, predajní krmív pre zvieratá či veterinárnych ambulancií.
• Ústredný krízový štáb SR prijal opatrenie aj v súvislosti so stravovacími zariadeniami, ktoré budú síce otvorené, ale len na výdaj či donášku jedál.
• Ústredný krízový štáb SR zároveň nariaďuje odklad plánovaných, život neohrozujúcich operačných zákrokov v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach.
• Naďalej platí povinná 14-dňová karanténa pre občanov SR, ktorí sa vracajú zo zahraničia. Ak sa vracajú skupinovo autobusom či vládnym špeciálom, bude nutné, aby boli títo občania 14 dní v ubytovacích zariadeniach štátu.

Vážení občania,

 

v súvislosti so šírením koronavírusu obec prosí občanov, aby sa správali zodpovedne a disciplinovane. To znamená:

 

- vyhýbať sa miestam s väčšou koncentráciou ľudí,

- zbytočne necestovať,

- pri komunikácií dodržiavať odstup,

- dodržiavať prísnu hygienu.

 

Na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu, platí v obci od utorka (10.3.) na 14 dní plošný zákaz kultúrnych, športových, mimoškolských alebo iných spoločenských podujatí.

 

Zároveň Vám oznamujeme, že od 12. marca 2020 (štvrtok) prechádza Obecný úrad Jakubovany na fungovanie v krízovom režime do 27. marca 2020. To znamená, že všetky stránky budú vybavované bezkontaktne - elektronicky prostredníctvom mailovej adresy: podatelna@obecjakubovany.sk, sekretariat@obecjakubovany.sk

V súrnych prípadoch volajte na telefónne číslo starostu 0905 340 521.

 

O aktuálnej situácií Vás bude obec priebežne informovať prostredníctvom obecného rozhlasu a sms.

 

Ďakujeme za pochopenie.

 
 

Správy

22.07.2020

Oznam o možnosti podávania požiadaviek, resp. pripomienok, návrhov, podnetov k tvorbe cestovných poriadkov verejnej autobusovej dopravy na obdobie 2020/2021

Oznám o možnosti podávania požiadaviek, resp. pripomienok, návrhov k tvorbe cestovných poriadkov

Detail

27.03.2020

Mimoriadne cestovné poriadky platné od 23.3.2020

Mimoriadne cestovné poriadky platné od 23.3.2020

Detail

25.03.2020

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

Detail