Obsah

Hlavný kontrolór

Hlavný kontolór:

Meno: Ing. Eva Harsághy

Kontakt: Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 083 01 Jakubovany

 

Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu:

  •     zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní 
        s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa
        osobitných predpisov,
  •     príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
  •     priebehu vybavovania sťažností a petícií,
  •     dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,
  •     plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
  •     dodržiavania interných predpisov obce a plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými
        predpismi, 
  •     predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej
        činnosti,
  •     vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu          obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve, 
  •     predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho                    najbližšom zasadnutí,
  •     predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, 
  •     spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia, 
  •     vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, 
  •     je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo, 
  •     plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov.