Obsah

Hlavný kontrolór

Hlavný kontolór:

Meno: Ing. Eva Harsághy

Kontakt: Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 083 01 Jakubovany

 

Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu:

 •     zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní 
      s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa
      osobitných predpisov,
 •     príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
 •     priebehu vybavovania sťažností a petícií,
 •     dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,
 •     plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
 •     dodržiavania interných predpisov obce a plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými
      predpismi, 
 •     predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej
      činnosti,
 •     vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu          obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve, 
 •     predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho                    najbližšom zasadnutí,
 •     predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, 
 •     spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia, 
 •     vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, 
 •     je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo, 
 •     plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov.