Obsah

Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vhodením odpadu do správneho kontajnera aj Vy prispievate k čistote svojho okolia a našej krajiny. Patria sem: zošliapnuté použité nápojové kartóny od mliečnych výrobkov, ovocných nápojov, vína a kávy. Nepatria sem: obaly so zvyškami nápojov.

Info dokumenty:

Označovanie obalov (367.72 kB)

Kompostovanie (1.07 MB)

Vyuzitie bioodpadu zahrada (1.1 MB)

Predchadzanie vzniku odpadov (594.04 kB)

Neplytvajte potravinami (631.16 kB)

Video ako správne separovať obaly:

https://www.youtube.com/watch?v=Lk-ajJY3yEs