Obsah

SHR

Samostatne hospodáriaci roľníci

Ide o osobitný typ podnikania v poľnohospodárskej výrobe vykonávaný podnikateľom (fyzickou osobou) osobne alebo pomocou iných osôb. Právnu úpravu v tejto oblasti predstavuje zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní v znení neskorších predpisov (Zákon o SHR č. 219/1991), ktorého základným účelom je zjednodušenie prevádzkovania poľnohospodárskej činnosti pre fyzickú osobu.

Do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov môže byť zapísaná fyzická osoba, ktorá vykonávaná činnosť v oblasti:

  • rastlinnej výroby,

  • živočíšnej výroby,

  • rastlinnej výroby kombinovanej so živočíšnou výrobou,

  • iných výkonov (služieb) súvisiacich s poľnohospodárskou činnosťou (hospodárením v lesoch a na vodných plochách).

Založenie podnikania samostatne hospodáriaceho roľníka

Občan, ktorý sa rozhodol podnikať ako samostatne hospodáriaci roľník, musí v prvom rade navštíviť obecný úrad, v mieste kde sa nachádzajú jeho pozemky alebo pozemky ľudí, s ktorými uzatvoril právoplatné nájomné zmluvy. Nemusí teda podnikať na vlastnej pôde, pôda môže byť aj najatá. Svoju činnosť môže samostatne hospodáriaci roľník začať vykonávať po obdŕžaní Osvedčenia o zápise SHR. Osoba, ktorá podniká ako samostatne hospodáriaci roľník musí mať pridelené IČO, o ktoré podnikateľ písomne požiada štatistický úrad (v krajskom meste).

VYDANIE OSVEDČENIA O ZÁPISE DO EVIDENCIE SHR

Obec Jakubovany vedie evidenciu samostatne hospodáriacich roľníkov na území obce podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb.. 

Osvedčením o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR) podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb. obec Jakubovany registruje do evidencie na základe písomnej žiadosti žiadateľa. 

K vydaniu osvedčenia je potrebné doniesť:

  • občiansky preukaz,

  • vyplnenú žiadosť o zápis samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie (žiadosť obdrží žiadateľ na OcÚ v Jakubovanoch, alebo si ho môže stiahnuť v dokumentoch na stiahnutie),

  • doklad o vlastníctve alebo prenajatí pozemku (list vlastníctva/nájomná zmluva),

  • doklad o osobitnom povolení, alebo oprávnení, pokiaľ sa k určitému druhu činnosti podľa osobitných predpisov vyžaduje (napr. ak ide o podnikanie na poľnohospodárskej pôde – doklad o hydromelioralizačných zariadeniach v pôde, t. j. či sa v pôde nachádzajú alebo nenachádzajú zavlažovacie systémy.),

  • fotokópiu živnostenského oprávnenia v prípade, že podniká podľa živnostenského alebo obchodného zákona a má pridelené IČO.

Správny poplatok

Ohlásenie zápisu do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (vydanie osvedčenia) podlieha zaplateniu správneho poplatku (v hotovosti) podľa položky 142 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 6,50€.

V prípade zmeny adresy sídla hospodárskej usadlosti, mena SHR, zmeny adresy trvalého pobytu a pod. je potrebné písomne požiadať o dodatok – zmenu k osvedčeniu SHR. Za túto zmenu sa vyrubuje správny poplatok vo výške 1,50 € v zmysle zákona o správnych poplatkoch.

Upozornenie: Činnosť samostatne hospodáriaceho roľníka nie je živnosťou, z toho dôvodu nemusí podnikateľ navštíviť živnostenský úrad a vybavovať živnostenské oprávnenie. Stačí preto vyššie uvedená registrácia na príslušnom obecnom úrade.

Lehota na vybavenie:

30 dní

Žiadateľ obdrží dva originály Osvedčenia a podá Pracovisku ŠÚ SR, kde zároveň požiada o pridelenie IČO, pokiaľ ho už ako podnikateľ nemá pridelené. Za pridelenie IČO sa štatistickému úradu platí správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov. 

Po vydaní „Osvedčenia o zápise do evidencie SHR" je povinnosť odovzdať jeden originál osvedčenia a doklad o pridelení IČO na obecný úrad. Druhý originál si ponechá žiadateľ. 

Ak SHR má zamestnancov, musí sa registrovať tiež v Sociálnej poisťovni a vo všetkých zdravotných poisťovniach a na príslušnom daňovom úrade.

V prípade, že nebude zamestnávať zamestnancov, musí sa pri začatí podnikania zaregistrovať len v príslušnej zdravotnej poisťovni.

ZRUŠENIE OSVEDČENIA O ZÁPISE SHR

O zrušenie osvedčenia o zápise SHR v evidencii obce Jakubovany a ukončenie poľnohospodárskej výroby je potrebné písomne požiadať (žiadosť obdrží žiadateľ na OcÚ v Bajerovciach, alebo si ho môže stiahnuť v dokumentoch na stiahnutie) a ako prílohu doložiť originál vydaného „Osvedčenia o zápise do evidencie SHR“.

Lehota na vybavenie:

30 dní

Ž i a d o s ť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov /SHR/

Ž i a d o s ť o zrušenie „Osvedčenia pre SHR“

Ž i a d o s ť o zmenu „Osvedčenia pre SHR“