Obsah

Základná škola


Kontakt:

Meno školy:

Základná škola Jakubovany

Adresa školy:

Jakubovany č.86, 083 01 p. Sabinov

Telefón:

            051-452 24 14      

Webová adresa:

http://zsjakubovany.edupage.org/

Email školy:

polomsky@centrum.sk

 

 

1. Veľkosť školy

     Základná    škola  Jakubovany   je    neplnoorganizovaná    základná   štátna    škola   s  ročníkmi  1.  -  4.  bez  právnej subjektivity  a   spravuje     ju    obec   Jakubovany.  V škole  máme 3 priestranné učebne, všetky sa využívajú na vyučovanie v jednotlivých ročníkoch.   

   Jedna z  tried  slúži  zároveň pre  potreby  ŠKD.  Areál  školy tvorí park so zeleňou, detské  ihrisko, na ktorom je zostava s hojdačkami a šmýkačkou a  tiež multifunkčné ihrisko s umelou trávou.  Škola je situovaná v strede obce.

2. Charakteristika žiakov

     Našu školu navštevujú žiaci mladšieho školského veku. Všetci bývajú  v našej obci.

3. Charakteristika pedagogického zboru

     Škola má dostatočný počet kvalifikovaných učiteľov, s výnimkou učiteľov cudzích jazykov. V súvislosti so zavedením povinného vyučovania cudzieho jazyka na 1. stupni ZŠ sa dvaja pedagogickí zamestnanci prihlásili na doplnkové štúdium anglického jazyka. V prípade záujmu pedagógov vedenie školy umožní aj ďalšie kontinuálne vzdelávanie. Na škole pôsobí aj vychovávateľka ŠKD.   

4. Organizácia prijímacieho konania

     Pri prijímaní žiakov na školu nemáme žiadne špecifické požiadavky. Žiaka prijmeme na školu po absolvovaní zápisu rozhodnutím riaditeľa školy

5. Dlhodobé projekty

     V  bola škola zapojená do  projektov IKT - Infovek a Digitálni štúrovci I. a II. , do environmentálneho projektu Kde ešte spia vodníci na Slovensku . V súčasnosti sme každý rok zapojení do projektu ministerstva kultúry Kultúrne poukazy.

6. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

          Ťažiskom spolupráce sú celoškolské a triedne zasadnutia RZ. Schôdze ZRPŠ sú organizované pravidelne na začiatku školského roka, pred polročnou a koncoročnou klasifikáciou. Medzitým sa podľa potreby zvolávajú  združenia podľa potreby v jednotlivých ročníkoch. Sprostredkovateľom informácií medzi rodičmi a školou je aj Rada školy, ktorá bola pri naše ZŠ ustanovená  v zmysle  §  24  zákona    č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 21. 11. 2003  . Funkčné obdobie aktuálnej rady školy sa začalo dňom 14. 3. 2012  na obdobie 4 rokov.  Rada školy zasadá 4-krát do roka, resp. podľa potreby.

          Škola spolupracuje s rodičmi žiakov aj pri pri príprave a realizácii  kultúrnych a športových podujatí , dobre funguje aj spolupráca s obecným úradom, materskou školou a tiež s miestnymi organizáciami a podnikateľskými subjektmi.

          Pri našej škole funguje metodické združenie, v ktorom pracujú okrem našich učiteľov aj učitelia z  okolitých základných škôl: ZŠ Bodovce, ZŠ Červená Voda,  ZŠ Hubošovce, ZŠ Ražňany, ZŠ Uzovce, ZŠ Uzovské Pekľany a  ZŠ Uzovský Šalgov.         

7. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy

     Škola má zriadenú dve  odborné učebne výpočtovej techniky.  Žiakom a učiteľom je k dispozícii 16 počítačov, 2 notebooky , 2 dataprojektory, softvérové vybavenie a digitálny fotoaparát.

     Vybavenie kabinetov je postačujúce, ale je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať a vymienať za modernejšie, čo aj postupne,  podľa možností realizujeme.

     V škole je zriadená žiacka a učiteľská knižnica.  Knižničný fond týchto knižníc pravidelne dopĺňame o nové, zaujímavé tituly.

     Žiaci našej školy sa majú možnosť stravovať vo výdajnej  školskej jedálni, obedy sú pripravované a privážané z materskej školy.

     Žiaci využívajú 2 stolnotenisové stoly, škola ale nemá telocvičňu. Vyučovanie telesnej výchovy  prebieha na chodbe školy, v triedach, alebo na multifunkčnom ihrisku s umelou trávou v areáli školy.

8. Škola ako životný priestor

     Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na upravené a estetické prostredie školy. Všetky triedy sme zariadili novým školským nábytkom, vymenili sme staré drevené okná za plastové, v dvoch triedach sme vymenili parkety, urobili sme  komplexnú výmaľovku   interiéru  školy, vymaľovali sme aj fasádu školy, vymenili sme staré telesá ústredného kúrenia za  nové, zrekonštruovali sme toalety, kompletne sme opravili oplotenie školského dvora, ktorý taktiež pravidelne kosíme.

     Neustále sa snažíme o vytváranie priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom a  medzi žiakmi a pedagógmi

9. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

    Dbáme o dodržiavanie bezpečných a zdraviu vyhovujúcich podmienok v priestoroch na vyučovanie. Na začiatku školského roka na triednickej hodine a pred každými prázdninami, výletmi, exkurziami a vychádzkami poučíme žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia. Vedieme evidenciu školských úrazov, ku ktorým prišlo počas výchovno-vzdelávacieho procesu a pri činnostiach organizovaných školou. Pri vzniku školského úrazu vyhotovíme záznam o školskom úraze. Pravidelne prevádzame školenia zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti požiaru. Vedenie školy kontroluje bezpečnosť pri práci a prípadné nedostatky sa odstraňujú podľa výsledkov revízií. Zabezpečujú sa ochranné pomôcky pre technicko-hospodárskych pracovníkov a kontroluje sa ich používanie pri práci.