Obsah

Dokumenty na stiahnutie

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 299x | 04.10.2017

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 35 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov Stiahnuté: 265x | 04.10.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 339x | 04.10.2017

Ohlásenie stavebných uprav Stiahnuté: 249x | 04.10.2017

Ohlásenie udrziavacích prac Stiahnuté: 263x | 04.10.2017

Ohlásenie zmeny v uzívaní stavby Stiahnuté: 330x | 04.10.2017

Zber odpadu 2020 Stiahnuté: 35x | 30.09.2020

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 251x | 04.10.2017

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 226x | 04.10.2017

Žiadosť o povolenie prevádzky a schválenie návrhu prevádzkovej doby Stiahnuté: 362x | 04.10.2017

Žiadosť o povolenie vodnej stavby – studne podľa § 59 zákona. č. 184/2002 Z.z. o vodách a § 66 zákona č. 50/1976 Z.z. (stavebný zákon) Stiahnuté: 306x | 04.10.2017

Žiadosť o predĺženie doby výstavby Stiahnuté: 272x | 04.10.2017

Žiadosť o príspevok na čiastočnú fin. úhradu za vývoz zo žúmp - ČÍSLO ÚČTU Stiahnuté: 191x | 01.04.2020

Žiadosť o príspevok na čiastočnú finančnú úhradu za vývoz obsahu žúmp Stiahnuté: 361x | 28.10.2020

Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa Stiahnuté: 286x | 04.10.2017

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 296x | 04.10.2017

Žiadosť o stavebné povolenie podľa § 8 vyhl. č. 453/2000 Zb., v znení neskorších predpisov Stiahnuté: 283x | 04.10.2017

Žiadosť o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie/ verejného priestranstva Stiahnuté: 393x | 04.10.2017

Žiadosť o výrub stromov Stiahnuté: 264x | 04.10.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 231x | 04.10.2017

Stránka

  • 1