Obsah

Dokumenty na stiahnutie

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 405x | 04.10.2017

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 35 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov Stiahnuté: 355x | 04.10.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 478x | 04.10.2017

Ohlásenie stavebných uprav Stiahnuté: 343x | 04.10.2017

Ohlásenie udrziavacích prac Stiahnuté: 363x | 04.10.2017

Ohlásenie zmeny v uzívaní stavby Stiahnuté: 438x | 04.10.2017

Zber odpadu 2020 Stiahnuté: 128x | 30.09.2020

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 350x | 04.10.2017

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 309x | 04.10.2017

Žiadosť o povolenie prevádzky a schválenie návrhu prevádzkovej doby Stiahnuté: 473x | 04.10.2017

Žiadosť o povolenie vodnej stavby – studne podľa § 59 zákona. č. 184/2002 Z.z. o vodách a § 66 zákona č. 50/1976 Z.z. (stavebný zákon) Stiahnuté: 405x | 04.10.2017

Žiadosť o predĺženie doby výstavby Stiahnuté: 382x | 04.10.2017

Žiadosť o príspevok na čiastočnú fin. úhradu za vývoz zo žúmp - ČÍSLO ÚČTU Stiahnuté: 370x | 01.04.2020

Žiadosť o príspevok na čiastočnú finančnú úhradu za vývoz obsahu žúmp Stiahnuté: 567x | 24.03.2021

Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa Stiahnuté: 381x | 04.10.2017

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 390x | 04.10.2017

Žiadosť o stavebné povolenie podľa § 8 vyhl. č. 453/2000 Zb., v znení neskorších predpisov Stiahnuté: 374x | 04.10.2017

Žiadosť o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie/ verejného priestranstva Stiahnuté: 519x | 04.10.2017

Žiadosť o výrub stromov Stiahnuté: 346x | 04.10.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 313x | 04.10.2017

Stránka

  • 1