Obsah

VZN

Návrh VZN

Návrh VZN poplatok za rozvoj Stiahnuté: 2x | 15.11.2021

Návrh VZN o miestnych daniach a poplatku 2021 Stiahnuté: 3x | 15.11.2021

2021

VZN č.1/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2021 Stiahnuté: 36x | 26.04.2021

VZN č.2/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jakubovany. Stiahnuté: 7x | 08.10.2021

2020

VZN č. 1/2020 Stiahnuté: 92x | 31.12.2020

VZN č.2/2020 Stiahnuté: 79x | 24.06.2020

VZN č.3/2020 Stiahnuté: 83x | 26.08.2020

VZN č.4/2020 Stiahnuté: 84x | 26.08.2020

VZN č.5/2020 Stiahnuté: 83x | 26.08.2020

VZN č.6/2020 Stiahnuté: 74x | 31.12.2020

2019

VZN č.12019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a ŠZ Stiahnuté: 533x | 05.08.2019

VZN č.22019 o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane Stiahnuté: 186x | 05.08.2019

VZN č.32019 o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za poskyt.soc.služby Stiahnuté: 236x | 05.08.2019

VZN č.5 o záväznej časti ZaD č.2 UPO Jakubovany Stiahnuté: 146x | 05.08.2019

VZN č.42019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výrobu jedného jedla Stiahnuté: 153x | 05.08.2019

VZN č.6 obce Jakubovany č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 139x | 17.12.2019

2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jakubovany č. 2/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 305x | 17.12.2017

2015

Všeobecné záväzné nariadenie obce Jakubovany č. 1/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2015 Stiahnuté: 341x | 03.10.2017

2014

Všeobecné záväzné nariadenie obce Jakubovany č. 1/2014 o určení miesta a času zápisu dieťaťa do základnej školy Stiahnuté: 288x | 03.10.2017

2013

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jakubovany č. 2/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Jakubovany Stiahnuté: 342x | 03.10.2017

Stránka