Obsah

VZN

Návrh VZN

Návrh VZN č. 1-2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia.pdf Stiahnuté: 11x | 14.01.2020

Návrh VZN o zápise dieťaťa do ZŠ Stiahnuté: 6x | 12.03.2020

Návrh VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa do základnej školy Stiahnuté: 2x | 31.03.2020

2020

Návrh VZN o miestných daniach Stiahnuté: 26x | 03.12.2019

VZN o miestnych daniach a poplatku. Stiahnuté: 24x | 18.12.2019

2015

Všeobecné záväzné nariadenie obce Jakubovany č. 1/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2015 Stiahnuté: 228x | 03.10.2017

2014

Všeobecné záväzné nariadenie obce Jakubovany č. 1/2014 o určení miesta a času zápisu dieťaťa do základnej školy Stiahnuté: 179x | 03.10.2017

2013

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jakubovany č. 2/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Jakubovany Stiahnuté: 232x | 03.10.2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jakubovany č. 4/2013 o niektorých podmienkach držania psov Stiahnuté: 179x | 03.10.2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jakubovany č. 6/2013 o miestnej dani za psa Stiahnuté: 178x | 03.10.2017

2012

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jakubovany č. 2/2012 o miestnej dani z nehnuteľností Stiahnuté: 238x | 03.10.2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jakubovany č. 4/2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva Stiahnuté: 183x | 03.10.2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jakubovany č. 5/2012 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 164x | 03.10.2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jakubovany č. 6/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 212x | 03.10.2017

2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jakubovany č. 2/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 182x | 17.12.2017

2019

VZN č.12019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a ŠZ Stiahnuté: 428x | 05.08.2019

VZN č.22019 o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane Stiahnuté: 58x | 05.08.2019

VZN č.32019 o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za poskyt.soc.služby Stiahnuté: 56x | 05.08.2019

ZaD č.2 Jakubovany - VZN Stiahnuté: 51x | 05.08.2019

VZN č.42019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výrobu jedného jedla Stiahnuté: 52x | 05.08.2019

Stránka

  • 1