Obsah

VZN

Návrh VZN

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Jakubovany č. 2/2015 o miestnej dani z nehnuteľností Stiahnuté: 217x | 11.10.2017

Návrh VZN o o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2019 Stiahnuté: 99x | 20.12.2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výrobu jedného jedla a podmienky úhrady v školskej jedálni pri MŠ č. 4/2019 Stiahnuté: 96x | 07.06.2019

Všeobecne záväzné nariadenie o záväznej časti Zmien a doplnkov č.2 územného plánu obce Jakubovany Stiahnuté: 61x | 01.07.2019

VZN o miestných daniach a poplatkoch 2016 Stiahnuté: 226x | 03.12.2019

Návrh VZN č. 1-2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia.pdf Stiahnuté: 1x | 14.01.2020

2020

Návrh VZN o miestných daniach Stiahnuté: 18x | 03.12.2019

VZN o miestnych daniach a poplatku. Stiahnuté: 9x | 18.12.2019

2015

Všeobecné záväzné nariadenie obce Jakubovany č. 1/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2015 Stiahnuté: 215x | 03.10.2017

2014

Všeobecné záväzné nariadenie obce Jakubovany č. 1/2014 o určení miesta a času zápisu dieťaťa do základnej školy Stiahnuté: 169x | 03.10.2017

2013

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jakubovany č. 2/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Jakubovany Stiahnuté: 223x | 03.10.2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jakubovany č. 4/2013 o niektorých podmienkach držania psov Stiahnuté: 169x | 03.10.2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jakubovany č. 6/2013 o miestnej dani za psa Stiahnuté: 167x | 03.10.2017

2012

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jakubovany č. 2/2012 o miestnej dani z nehnuteľností Stiahnuté: 221x | 03.10.2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jakubovany č. 4/2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva Stiahnuté: 173x | 03.10.2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jakubovany č. 5/2012 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 153x | 03.10.2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jakubovany č. 6/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 202x | 03.10.2017

2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jakubovany č. 2/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 173x | 17.12.2017

2019

VZN č.12019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a ŠZ Stiahnuté: 418x | 05.08.2019

VZN č.22019 o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane Stiahnuté: 43x | 05.08.2019

Stránka