Obsah

VZN

Návrh VZN

VZN o príspevku na stravu 2021.pdf Stiahnuté: 14x | 13.08.2021

2021

VZN č.1/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2021 Stiahnuté: 30x | 26.04.2021

2020

VZN č. 1/2020 Stiahnuté: 83x | 31.12.2020

VZN č.2/2020 Stiahnuté: 72x | 24.06.2020

VZN č.3/2020 Stiahnuté: 69x | 26.08.2020

VZN č.4/2020 Stiahnuté: 71x | 26.08.2020

VZN č.5/2020 Stiahnuté: 73x | 26.08.2020

VZN č.6/2020 Stiahnuté: 61x | 31.12.2020

2019

VZN č.12019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a ŠZ Stiahnuté: 528x | 05.08.2019

VZN č.22019 o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane Stiahnuté: 179x | 05.08.2019

VZN č.32019 o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za poskyt.soc.služby Stiahnuté: 224x | 05.08.2019

VZN č.5 o záväznej časti ZaD č.2 UPO Jakubovany Stiahnuté: 141x | 05.08.2019

VZN č.42019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výrobu jedného jedla Stiahnuté: 147x | 05.08.2019

VZN č.6 obce Jakubovany č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 131x | 17.12.2019

2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jakubovany č. 2/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 293x | 17.12.2017

2015

Všeobecné záväzné nariadenie obce Jakubovany č. 1/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2015 Stiahnuté: 336x | 03.10.2017

2014

Všeobecné záväzné nariadenie obce Jakubovany č. 1/2014 o určení miesta a času zápisu dieťaťa do základnej školy Stiahnuté: 281x | 03.10.2017

2013

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jakubovany č. 2/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Jakubovany Stiahnuté: 333x | 03.10.2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jakubovany č. 4/2013 o niektorých podmienkach držania psov Stiahnuté: 291x | 03.10.2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jakubovany č. 6/2013 o miestnej dani za psa Stiahnuté: 304x | 03.10.2017

Stránka