Obsah

VZN

Návrh VZN

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie obce Č. 7/2023 ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie obce Jakubovany č. 2/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Jakubovany Stiahnuté: 91x | 01.08.2023

NÁVRH VZN č. 8/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 109x | 10.11.2023

Návrh VZN č.9 o miestnom poplatku za rozvoj Stiahnuté: 73x | 28.11.2023

2023

VZN č.1/2023 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a dieťa ŠZ Stiahnuté: 118x | 14.02.2023

VZN č.2/2023 o platených službách v obci Jakubovany Stiahnuté: 112x | 14.02.2023

VZN č.3/2023 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Stiahnuté: 97x | 29.06.2023

VZN č.4/2023 o prevádzkovaní verejnej kanalizácie v obci Stiahnuté: 93x | 29.06.2023

VZN č. 5/2023 VšeVZN č.5/2023 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt v MŠ Stiahnuté: 88x | 01.10.2023

VZN č.6/2023 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí pri ZŠ Stiahnuté: 89x | 01.10.2023

VZN č.7/2023 ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie obce Jakubovany č. 2/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Jakubovany Stiahnuté: 89x | 13.09.2023

VZN č. 8/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 70x | 28.11.2023

2022

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jakubovany. Stiahnuté: 150x | 16.03.2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.2/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt v MŠ Stiahnuté: 119x | 17.08.2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí pri ZŠ Stiahnuté: 131x | 17.08.2022

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jakubovany. Stiahnuté: 109x | 12.12.2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jakubovany č. 5/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 119x | 12.12.2022

2021

VZN č.1/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2021 Stiahnuté: 228x | 26.04.2021

VZN č.2/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jakubovany. Stiahnuté: 161x | 08.10.2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jakubovany č. 3/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 162x | 17.12.2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jakubovany č. 4/2021 o miestnom poplatku za rozvoj Stiahnuté: 182x | 17.12.2021

Stránka