Obsah

VZN

Návrh VZN

Návrh VZN o príspevku na stravu 2022 Stiahnuté: 19x | 18.11.2022

Návrh VZN č.1/2023 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a dieťa ŠZ Stiahnuté: 6x | 03.01.2023

Návrh VZN č. 2/2023 o platených službách Stiahnuté: 2x | 25.01.2023

2022

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jakubovany. Stiahnuté: 56x | 16.03.2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.2/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt v MŠ Stiahnuté: 25x | 17.08.2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí pri ZŠ Stiahnuté: 36x | 17.08.2022

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jakubovany. Stiahnuté: 13x | 12.12.2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jakubovany č. 5/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 10x | 12.12.2022

2021

VZN č.1/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2021 Stiahnuté: 99x | 26.04.2021

VZN č.2/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jakubovany. Stiahnuté: 66x | 08.10.2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jakubovany č. 3/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 65x | 17.12.2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jakubovany č. 4/2021 o miestnom poplatku za rozvoj Stiahnuté: 71x | 17.12.2021

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E č. 5/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2022 Stiahnuté: 46x | 16.03.2022

2020

VZN č. 1/2020 Stiahnuté: 164x | 31.12.2020

VZN č.2/2020 Stiahnuté: 137x | 24.06.2020

VZN č.3/2020 Stiahnuté: 152x | 26.08.2020

VZN č.4/2020 Stiahnuté: 142x | 26.08.2020

VZN č.5/2020 Stiahnuté: 137x | 26.08.2020

VZN č.6/2020 Stiahnuté: 162x | 31.12.2020

2019

VZN č.42019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výrobu jedného jedla Stiahnuté: 213x | 05.08.2019

Stránka