Obsah

VZN

Návrh VZN

N Á V R H Všeobecne záväzné nariadenie obce o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt v MŠ č. 2/2022 Stiahnuté: 21x | 28.06.2022

N Á V R H Všeobecne záväzné nariadenie obce o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí pri ZŠ č. 3/2022 Stiahnuté: 22x | 28.06.2022

2022

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jakubovany. Stiahnuté: 33x | 16.03.2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.2/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt v MŠ Stiahnuté: 8x | 17.08.2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí pri ZŠ Stiahnuté: 16x | 17.08.2022

2021

VZN č.1/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2021 Stiahnuté: 81x | 26.04.2021

VZN č.2/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jakubovany. Stiahnuté: 48x | 08.10.2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jakubovany č. 3/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 41x | 17.12.2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jakubovany č. 4/2021 o miestnom poplatku za rozvoj Stiahnuté: 49x | 17.12.2021

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E č. 5/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2022 Stiahnuté: 27x | 16.03.2022

2020

VZN č. 1/2020 Stiahnuté: 142x | 31.12.2020

VZN č.2/2020 Stiahnuté: 116x | 24.06.2020

VZN č.3/2020 Stiahnuté: 127x | 26.08.2020

VZN č.4/2020 Stiahnuté: 123x | 26.08.2020

VZN č.5/2020 Stiahnuté: 118x | 26.08.2020

VZN č.6/2020 Stiahnuté: 138x | 31.12.2020

2019

VZN č.42019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výrobu jedného jedla Stiahnuté: 190x | 05.08.2019

VZN č.6 obce Jakubovany č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 192x | 17.12.2019

VZN č.12019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a ŠZ Stiahnuté: 580x | 05.08.2019

VZN č.32019 o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za poskyt.soc.služby Stiahnuté: 289x | 05.08.2019

Stránka