Obsah

Pozvánka na 3. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2022-2026

Typ: ostatné
1 4.5.2023

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 083 01 Jakubovany      

1

P o z v á n k a

       Starosta obce Jakubovany, Vás týmto pozýva na 3. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2022-2026, ktoré sa uskutoční

                                  dňa 04. mája 2023 /štvrtok/  o 18.00   hod.

v zasadačke obecného úradu v Jakubovanoch s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia OZ a zloženie sľubu poslankyne OZ obce Jakubovany
 2. Schválenie programu 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a ich schválenie
 3. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami
 4. Prejednanie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre žiadateľa - Folklórny súbor Barvinek – občianske združenie
 5. Prejednanie žiadosti o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre žiadateľa – eRko-HKSD, Územie východ, Oblastné centrum Sabinov na Letný tábor 2023 v Snine
 6. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2023
 7. Poverenie na zastupovanie starostu obce Jakubovany podľa § 13b, ods. 1 Z.č. 369/1990 Zb.
 8. Informácia o Memorande o budúcej spolupráci Miestnej akčnej skupiny (MAS) Sabinovsko
 9. Rôzne / opätovné prejednanie žiadosti Pavla Kužmu o odkúpenie časti pozemku na ul. Hlavnej, informácie o rozpracovaných projektoch, informácie ku kanalizácii /
 10. Návrh uznesení
 11. Záver

 

 

 

                                                                                                  Mgr. Jakub Sedlák

                                                                                                                         starosta obce


Vytvorené: 28. 4. 2023
Posledná aktualizácia: 28. 4. 2023 16:05
Autor: