Obsah

Pozvánka na 1. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Typ: ostatné
7.12.2022

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 083 01 Jakubovany

 

P o z v á n k a

       Starosta obce Jakubovany, Vás týmto pozýva na 1. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2022-2026, ktoré sa uskutoční

                                  dňa 07. decembra 2022 /streda/  o 18.00   hod.

v zasadačke obecného úradu v Jakubovanoch s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia OZ
 2. Schválenie programu 1. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a ich schválenie
 3. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami
 4. Schválenie rozpočtu na rok 2023
 5. Schválenie VZN č. 4/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jakubovany
 6. Schválenie VZN č. 5/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 7. Návrh na odmenu poslancovi Mgr. Vladimírovi Vojtkovi za technicku podporu a pomoc pri zverejňovaní dokumentov na webovú stránku obce za rok 2022
 8. Prejednanie zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v obci Jakubovany vo volebnom období 2022-2026
 9. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Jakubovany
 10. Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov obce k 31.12. 2022
 11. Prejednanie zmluvy zo Základnou umeleckou školou Lipany (detašované pracovisko Jakubovany) a prejednanie žiadosti
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Návrh uznesení
 15. Záver

                                                                                              Mgr. Jakub Sedlák

                                                                                                                         starosta obce


Vytvorené: 4. 12. 2022
Posledná aktualizácia: 4. 12. 2022 16:52
Autor: