Obsah

Pozvánka na 8. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Typ: ostatné
dňa 15. februára 2024 /štvrtok/  o 18.00  hod.

 Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 083 01 Jakubovany      

tel./fax: 051 4521895    e-mail: starosta@obecjakubovany.sk

 

P o z v á n k a

       Starosta obce Jakubovany, Vás týmto pozýva na 8. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2022-2026, ktoré sa uskutoční

                                  dňa 15. februára 2024 /štvrtok/  o 18.00  hod.

v zasadačke Obecného úradu v Jakubovanoch s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
  2. Schválenie programu 8. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a ich schválenie
  3. Voľba návrhovej komisie
  4. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami
  5. Schválenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Jakubovany 2024 – 2027 s platnosťou do r. 2030
  6. Prerokovanie a rozprava k rozsahu spracovania Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Jakubovany
  7. Rôzne / podnety a návrhy poslancov OZ, informácie o rozpracovaných a pripravovaných projektoch/
  8. Interpelácie poslancov
  9. Návrh uznesení
  10. Záver

 

                                                                                                  Mgr. Jakub Sedlák v.r.

                                                                                                                         starosta obce


Vytvorené: 11. 2. 2024
Posledná aktualizácia: 11. 2. 2024 14:12
Autor: