Obsah

Pozvánka na 7. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Typ: ostatné
19.12.2023

 Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 083 01 Jakubovany            

tel./fax: 051 4521895    e-mail: starosta@obecjakubovany.sk

 

P o z v á n k a

       Starosta obce Jakubovany, Vás týmto pozýva na 7. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2022-2026, ktoré sa uskutoční

                                  dňa 19. decembra 2023 /utorok/  o 18.00  hod.

v zasadačke Obecného úradu v Jakubovanoch s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
 2. Schválenie programu 7. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a ich schválenie
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami
 5. Správa hlavného kontrolóra obce Jakubovany  z vykonanej kontroly dodržiavania zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
 6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Jakubovany k návrhu rozpočtu obce Jakubovany na rok 2024 a viacročnému rozpočtu obce Jakubovany na roky 2025 - 2026
 7. Návrh na schválenie rozpočtu obce Jakubovany na rok 2024
 8. Návrh na prejednanie viacročného rozpočtu obce Jakubovany na roky 2025 – 2026
 9. Návrh na schválenie plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Jakubovany na rok 2024
 10. Návrh na schválenie ceny za prenájom miestnosti v Obecnom dome Jakubovany, Lesná 30/2 pre spoločnosť SAD Prešov a.s.
 11. Návrh na spracovanie Zmien a doplnkov č. 3  Územného plánu obce Jakubovany
 12. Návrh na schválenie rokovacieho poriadku obce Jakubovany
 13. Schválenie predĺženia platnosti dokumentu Programu rozvoja obce Jakubovany na roky 2015 – 2022
 14. Rôzne / podnety a návrhy poslancov OZ, informácie o rozpracovaných a pripravovaných projektoch/
 15. Interpelácie poslancov
 16. Návrh uznesení
 17. Záver

 

                                                                                                  Mgr. Jakub Sedlák

                                                                                                                         starosta obce


Vytvorené: 15. 12. 2023
Posledná aktualizácia: 15. 12. 2023 7:25
Autor: