Obsah

Pozvánka na 4. riadne zasadnutie OcÚ Jakubovany

Typ: ostatné
Pozvánka na 4. riadne zasadnutie OcÚ Jakubovany dňa 26. júna 2023 /pondelok/  o 18.00   hod

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 083 01 Jakubovany   

    tel./fax: 051 4521895    e-mail: starosta@obecjakubovany.sk

 

P o z v á n k a

       Starosta obce Jakubovany, Vás týmto pozýva na 4. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2022-2026, ktoré sa uskutoční

                                  dňa 26. júna 2023 /pondelok/  o 18.00   hod.

v zasadačke obecného úradu v Jakubovanoch s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
 2. Schválenie programu 4. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a ich schválenie
 3. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami
 4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Jakubovany za rok 2022
 5. Záverečný účet obce Jakubovany za rok 2022
 6. Výročná správa obce Jakubovany za rok 2022
 7. Správa audítora za rok 2022
 8. Správa hlavného kontrolóra obce o výsledku vykonanej kontroly za I. polrok 2023
 9. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2023
 10. VZN č. 3/2023 obce Jakubovany o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Jakubovany
 11. VZN č. 4/2023 o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a zneškodňovaní odpadových vôd v obci Jakubovany
 12. Predĺženie platnosti dokumentu Programu rozvoja obce Jakubovany na roky 2015 – 2022
 13. Rôzne / podnety a návrhy poslancov OZ, informácie o rozpracovaných projektoch, informácie ku kanalizácii, informácia o možnosti odpredaja podielov VVS Košice /
 14. Návrh uznesení
 15. Záver

 

 

 

                                                                                                  Mgr. Jakub Sedlák

                                                                                                                         starosta obce


Vytvorené: 21. 6. 2023
Posledná aktualizácia: 21. 6. 2023 14:18
Autor: