Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.12.2020

Povinné zmluvné poistenie

29/2020

114,93 EUR Stoštrnásť eur a deväťdesiattri centov

ČSOB Poisťovňa, a.s.

Obec Jakubovany

28.12.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb.

28/2020

800,00 EUR Osemsto eur

Hirekon, s.r.o.

Obec Jakubovany

28.12.2020

Sponzorská zmluva - školské mlieko

27/2020

Neuvedené

Modrá Hviezda Fundraising o.z.

Obec Jakubovany

28.12.2020

Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy

26/2020

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s.,

Obec Jakubovany

27.11.2020

Zmluva o výpožičke.

25/2020

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Jakubovany

24.11.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

24/2020

17 638,00 EUR Sedemnásťtisícšesťstotridsaťosem eur

Ministerstvo financií SR

Obec Jakubovany

20.11.2020

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

23/2020

Neuvedené

MONASTER s.r.o.

Obec Jakubovany

19.11.2020

Dohoda č. 20/37/010/179 uzatvorená podľa § 10 ods.3, ods.11 a nasl.zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi.

22/2020

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Jakubovany

04.11.2020

Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve podpísanej dňa 3.7.2019

21/2020

0,00 EUR

Ing. Marta Koscelníková

Obec Jakubovany

28.10.2020

Zmluva č.147074 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

20/2020

1 074 068,00 EUR Jedenmiliónsedemdesiatštyritisícšesťdesiatosem eur

Environmentálny fond

Obec Jakubovany

22.10.2020

Dodatok č.1 k zamestnávateľskej zmluve č.100001318

19/2020

Neuvedené

STABILITA,d.d.s.,a.s.

Obec Jakubovany

20.10.2020

Dohoda č.20/37/012/385 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm.b) bod 5, resp. bod 6 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi

18/2020

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Jakubovany

15.10.2020

Dohoda č.20/37/010/42 uzatvorená podľa § 10ods. 3, ods.11 a nasl. zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi

17/2020

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Jakubovany

29.09.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

16/2020

230,00 EUR Dvestotridsať eur

Základná umelecká škola Lipany

Obec Jakubovany

29.09.2020

Povinné zmluvné poistenie

15/2020

97,69 EUR Deväťdesiatsedem eur a šesťdesiatdeväť centon

ČSOB Poisťovňa, a.s.

Obec Jakubovany

29.09.2020

Kúpna zmluva

14/2020

300,00 EUR Tristo eur

Monika Reváková

Obec Jakubovany

28.09.2020

Kúpna zmluva

13/2020

34 152,00 EUR tridsaťštyritisíc stopädesiatdva

Slavko Jurko - JS Agrotechnika

Obec Jakubovany

24.09.2020

Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia.

12/2020

64,85 EUR Šesťdesiatštyri eur osemdesiatpäť centov

Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 817 62 Bratislava

Obec Jakubovany

20.07.2020

Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar

11/2020

Neuvedené

AITEC, s.r.o., Slovinská, 810 00 Bratislava

Obec Jakubovany

20.07.2020

Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.IROP-Z-302021K990-221-10

10/2020

Neuvedené

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Obec Jakubovany

04.06.2020

Zmluva o združení prácnických osôb

9/2020

Neuvedené

ZOHT - Združenie obci hornej Torysy, Krivianska 1, 082 71 Lipany

Obec Jakubovany

03.06.2020

Zmluva o dielo č.02/06/2020

8/2020

7 778,53 EUR Sedemtisícsedemstosedemdesiatosem eur 53 centov

KAMPAg, spol.s r.o., Dubovická roveň, 082 71 Lipany

Obec Jakubovany

01.06.2020

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. ZoP/2020/181-BZ

6/2020

0,00 EUR

Východoslovenská distribučná, a.s.,

Obec Jakubovany

29.05.2020

Dodatok č.4 k Zmluve o dielo č. 06/2003

7/2020

1 130 598,26 EUR

REMOPEL, s.r.o.,

Obec Jakubovany

08.04.2020

Zmluva o vytvorení webstránky a poskytovanie doménových a webhostingových služieb

5/2020

Neuvedené

Webex.digital s.r.o.

Obec Jakubovany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: