Obsah

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Typ: ostatné
05/22

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 083 01 Jakubovany

 

P o z v á n k a

       Starosta obce v Jakubovanoch Vás týmto pozýva na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

                                  dňa 20. mája 2022 /piatok/  o 19.00   hod.

v zasadačke obecného úradu v Jakubovanoch s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia OZ
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, a ich schválenie
 3. Schválenie nadobudnutia pozemkov na  vytvorenie  novej ulice z ul. Sabinovskej
 4. Prejednanie odkúpenia  pozemku  od  p. J. Smetanu na  vytvorenie  novej  ulice
 5. Vyhlásenie  voľby  hlavného kontrolóra
 6. Prejednanie žiadosti Petra Smetanu o zmenu územného plánu obce Jakubovany
 7. Rôzne / kanalizácia, verejný vodovod, iné /
 8. Rozpočtové opatrenia č. 4 , 5
 9. Diskusia
  1. Zá                                                                                              Martin Kollár

                                                                                                                      starosta obce


Vytvorené: 18. 5. 2022
Posledná aktualizácia: 18. 5. 2022 11:43
Autor: