Obsah

Pozvánka na 6. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva Jakubovany

Typ: ostatné
dňa 27. novembra 2023 /pondelok/  o 17.00   hod.

 Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 083 01 Jakubovany            

tel./fax: 051 4521895    e-mail: starosta@obecjakubovany.sk

 

P o z v á n k a

       Starosta obce Jakubovany, Vás týmto pozýva na 6. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2022-2026, ktoré sa uskutoční

                                  dňa 27. novembra 2023 /pondelok/  o 17.00   hod.

v zasadačke Obecného úradu v Jakubovanoch s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
 2. Schválenie programu 6. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a ich schválenie
 3. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami
 4. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2024
 5. Schválenie ceny z 1m3 za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
 6. VZN č. 8/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 7. Schválenie zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Jakubovany
 8. Schválenie štatútu obce Jakubovany
 9. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie pre Folklórny súbor Jakubovianka na rok 2024
 10. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie pre TJ Družstevník Jakubovany na rok 2024
 11. Prerokovanie zámeru poskytnutia priestoru v Obecnom dome, Lesná 30/2, Jakubovany na dlhodobý nájom pre SAD Prešov, a.s. (nocľaháreň pre vodičov)
 12. Prerokovanie návrhu starostu obce na schválenie mimoriadnych odmien poslancom obecného zastupiteľstva Jakubovany
 13. Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov za rok 2023
 14. Prerokovanie žiadosti Antona Basára o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie v sále kultúrneho domu
 15. Rôzne / podnety a návrhy poslancov OZ, informácie o rozpracovaných a pripravovaných projektoch, informácia o napojenosti občanov na verejnú kanalizáciu/
 16. Návrh uznesení
 17. Záver

                                                                                                  Mgr. Jakub Sedlák

                                                                                                                         starosta obce


Vytvorené: 22. 11. 2023
Posledná aktualizácia: 23. 11. 2023 14:30
Autor: