Obsah

Pozvánka na 5. riadne zasadnutie OcÚ Jakubovany

Typ: ostatné
5.9.2023

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 083 01 Jakubovany      

tel./fax: 051 4521895    e-mail: starosta@obecjakubovany.sk

 

P o z v á n k a

       Starosta obce Jakubovany, Vás týmto pozýva na 5. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2022-2026, ktoré sa uskutoční

                                  dňa 05. septembra 2023 /utorok/  o 18.00   hod.

v zasadačke obecného úradu v Jakubovanoch s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
  2. Schválenie programu 5. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a ich schválenie
  3. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami
  4. VZN č. 5/2023 obce Jakubovany o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt v MŠ
  5. VZN č. 6/2023 obce Jakubovany o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí pri ZŠ
  6. VZN č. 7/2023 obce Jakubovany o podmienkach poskytovania dotácii z rozpočtu obce
  7. Rôzne / podnety a návrhy poslancov OZ, informácie o rozpracovaných a pripravovaných projektoch /
  8. Návrh uznesení
  9. Záver

                                                                                                                    Mgr. Jakub Sedlák

                                                                                                                         starosta obce


Vytvorené: 30. 8. 2023
Posledná aktualizácia: 30. 8. 2023 13:48
Autor: