Obsah

Dokumenty na stiahnutie

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 138x | 04.10.2017

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 35 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov Stiahnuté: 110x | 04.10.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 149x | 04.10.2017

Ohlásenie stavebných uprav Stiahnuté: 110x | 04.10.2017

Ohlásenie udrziavacích prac Stiahnuté: 107x | 04.10.2017

Ohlásenie zmeny v uzívaní stavby Stiahnuté: 114x | 04.10.2017

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 109x | 04.10.2017

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 108x | 04.10.2017

Žiadosť o povolenie prevádzky a schválenie návrhu prevádzkovej doby Stiahnuté: 143x | 04.10.2017

Žiadosť o povolenie vodnej stavby – studne podľa § 59 zákona. č. 184/2002 Z.z. o vodách a § 66 zákona č. 50/1976 Z.z. (stavebný zákon) Stiahnuté: 124x | 04.10.2017

Žiadosť o predĺženie doby výstavby Stiahnuté: 103x | 04.10.2017

Žiadosť o príspevok na čiastočnú finančnú úhradu za vývoz obsahu žúmp Stiahnuté: 94x | 28.08.2018

Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa Stiahnuté: 118x | 04.10.2017

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 129x | 04.10.2017

Žiadosť o stavebné povolenie podľa § 8 vyhl. č. 453/2000 Zb., v znení neskorších predpisov Stiahnuté: 119x | 04.10.2017

Žiadosť o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie/ verejného priestranstva Stiahnuté: 150x | 04.10.2017

Žiadosť o výrub stromov Stiahnuté: 108x | 04.10.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 102x | 04.10.2017

Stránka

  • 1