Obsah

Dokumenty na stiahnutie

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 123x | 04.10.2017

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 35 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov Stiahnuté: 100x | 04.10.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 129x | 04.10.2017

Ohlásenie stavebných uprav Stiahnuté: 101x | 04.10.2017

Ohlásenie udrziavacích prac Stiahnuté: 98x | 04.10.2017

Ohlásenie zmeny v uzívaní stavby Stiahnuté: 101x | 04.10.2017

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 98x | 04.10.2017

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 91x | 04.10.2017

Žiadosť o povolenie prevádzky a schválenie návrhu prevádzkovej doby Stiahnuté: 127x | 04.10.2017

Žiadosť o povolenie vodnej stavby – studne podľa § 59 zákona. č. 184/2002 Z.z. o vodách a § 66 zákona č. 50/1976 Z.z. (stavebný zákon) Stiahnuté: 114x | 04.10.2017

Žiadosť o predĺženie doby výstavby Stiahnuté: 94x | 04.10.2017

Žiadosť o príspevok na čiastočnú finančnú úhradu za vývoz obsahu žúmp Stiahnuté: 74x | 28.08.2018

Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa Stiahnuté: 107x | 04.10.2017

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 114x | 04.10.2017

Žiadosť o stavebné povolenie podľa § 8 vyhl. č. 453/2000 Zb., v znení neskorších predpisov Stiahnuté: 108x | 04.10.2017

Žiadosť o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie/ verejného priestranstva Stiahnuté: 133x | 04.10.2017

Žiadosť o výrub stromov Stiahnuté: 98x | 04.10.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 95x | 04.10.2017

Stránka

  • 1