Obsah

Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Jakubovany

Urbárska spoločnosť,

pozemkové spoločenstvo Jakubovany

Kostolná  192/9, 083 01Jakubovany

Tomáš Kollár, predseda výboru

US, PS, č.t. 0915 513 458

 


Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Jakubovany

Kostolná  192/9, 083 01 Jakubovany

POZVÁNKA

Vážena pani/pán srdečne Vás pozývame na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Jakubovany, ktoré sa uskutoční:

29.04.2018 / Nedeľa/ o 14:00 hodine

v sále Kultúrneho domu obce Jakubovany

Program:

1. Otvorenie zhromaždenia

2. Návrh na schválenie programu, zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Návrh na schválenie návrhovej a mandátnej komisie

4. Správa výboru a dozornej rady za rok 2017 a plán činnosti na rok 2018

5. Správa o finančnom hospodárení za rok 2017

6. Návrh na rozdelenie zisku 

7. Diskusia

8. Návrh a schválenie uznesenia z válneho zhromaždenia

9. Ukončenie zhromaždenia

 

Tomáš Kollár, predseda výboru

US, PS, č.t. 0915 513 458

V prípade ak sa rozhodnete, aby Vás zastupoval na zhromaždení Vami určený zástupca, tento sa musí pri prezentácii preukázať pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané splnomocnenie na zadnej strane vašej pozvánky.

Po ukončení rokovania bude podávané občerstvenie.

Objednávky na drevo prosíme nahlásiť na valnom zhromaždení p. Vladimírovi Vojtkovi. Cena pre vlastníka buk vláknina - podiel 25€ m3, nad podiel 35 €/m3.

V Jakubovanoch 23.3.2018