Obsah

Materská škola

Kontakt:

Materská škola

Hlavná 136/3

08301 Jakubovany

Telefón: 0918 222 923

Riaditeľka škôlky: 0907 100 564

 

O nás…

Naša materská škola má 1 triedu, ktorú navštevuje 24 detí vo veku od 3 do 6 rokov. Kolektív tvorí 5 zamestnancov zabezpečujúcich prevádzku MŠ, z toho 2 kvalifikované učiteľky,ďalej kuchárka, vedúca ŠJ a upratovačka. 
So skúsenosťou svojej viacročnej pedagogickej praxe vštepujú deťom základné hodnoty a informácie z nášho ľudského života, starajú sa o ich telesný rozvoj, osobnú spokojnosť a pohodu, rozvíjajú ich reč a to všetko v prostredí im najbližšom, v kolektíve rovesníkov. Učia ich samostatnosti a rozvíjajú ich dannosti nielen v základnom výchovno - vzdelávacom procese, ale aj nad jeho rámec, formou rôznych projektov a mimoškolskej činnosti.
Ktosi múdry raz povedal, že si nepamätá, aké drahé hračky dostával, ale vie si presne vybaviť tváre ľudí, ktorí ho ako dieťa mali radi a svoju lásku mu denne v tých najprirodzenejších formách prejavovali.
Celé naše snaženie vedie k tomu, aby si tieto deti odniesli do svojho dospeláckeho života aj kus lásky z predškolského prostredia.

Mš

A je tu ďalší školský rok. Začali sme síce o deň neskôr, ale nebolo to z našej viny. Dokončovala sa totiž rekonštrukcia umyvárne a WC pre deti. Naša škola nevyzerá možno zvonku veľmi príťažlivo /dúfame, že aj na to dôjde/ ale snažíme sa každoročne vnútorné priestory vynoviť.

Wc Umývadlá

Počas dvoch predchádzajúcich rokov sme mali otvorené dve triedy. Chceli sme totiž vyjsť v ústrety zvýšenému záujmu rodičov o umiestnenie detí do materskej školy. Bohužiaľ sme zistili, že na dve triedy potrebujeme väčší priestor, ktorý momentálne nemáme. Preto sme spolu so zriaďovateľom v júli podali žiadosť o poskytnutie dotácie na rozšírenie kapacít materskej školy prostredníctvom modulov.  V obci sa zvyšuje počet mladých rodín a tým registrujeme aj zvýšený záujem rodičov o MŠ. Zatiaľ ešte nie je známe vyhodnotenie, tak uvidíme.

Momentálne našu MŠ navštevuje 24 detí vo veku 3 – 6 rokov, z toho je 12 predškolákov. Pracujeme podľa školského vzdelávacieho programu Zvedavé slniečko. Prostredníctvom tejto myšlienky chceme objavovať a poznávať svet plný farieb, tónov, vôní, pokoja a radosti zo života. Využívame na to všetky dostupné metódy, formy a prostriedky primerané veku detí. Pravidelne dopĺňame inventár hračkami a učebnými pomôckami, medzi ktorými nechýbajú ani najnovšie digitálne a interaktívne technológie.

Trieda Odpočivareň

Nesústreďujeme sa iba na edukačnú činnosť  vrámci materskej školy, ale pripravujeme pre deti a rodičov aj zaujímavé mimoškolské akcie. Sú to akcie, ktoré organizujeme každoročne , niektoré v spolupráci s obcou, ale aj jednorázové , ktoré nadväzujú na školské osnovy. Spätná väzba od rodičov nás uisťuje, že sú zaujímavé.

Akcia Akcia
Akcia Akcia

Pre rodičov je k dispozícii každý mesiac Nezábudka a www stránky, ktoré ich o dianí v MŠ informujú. Pre väčšiu informovanosť o našich aktivitách, o nich budeme informovať verejnosť aj na oficiálnej stránke našej obce.

Ďalšie zaujímavosti…- veľkou prednosťou je dostatočne priestranná záhrada, ktorá je centrom mnohých aktivít a podujatí
- vo výchovno-vzdelávacej práci postupujeme podľa Školského vzdelávacieho programu prispôsobeného našim podmienkam, inšpirujú nás aj ďalšie metodické publikácie
- sme zaradení do siete škôl - Škola podporujúca zdravie
- pri zabezpečení fungovania školy vychádzame z požiadaviek a potrieb rodičov
- kolektív materskej školy spolu s rodičmi sa snaží spolupodieľať na obnove exteriéru a interiéru školy
- vydávame mesačne informačný bulletin Nezábudka
- celoročne pripravujeme pre deti a rodičov pútavé mimoškolské akcie – tvorivé dielne, besiedky, karneval,prezentácie na verejnosti,výlet a mnoho ďalších

Trieda

                Školská jedáleň


ŠJ pri materskej škole poskytuje stravovanie deťom MŠ, žiakom ZŠ, zamestnancom a dôchodcom z obce. Celkový počet stravníkov v tomto školskom roku je 56.
Žiakom sa obed preváža do ZŠ, kde je zriadená výdajňa jedál.Trieda
Strava sa pripravuje podľa materiálno-technických noriem vydaných MŠ SR.
ŠJ sa snaží viesť stravníkov k správnym stravovacím návykom zostavovaním takého jedálneho lístka, v ktorm sú zastúpené všetky druhy mias a taktiež je zaradený odľahčovací deň. Súčasťou stravovania je podávanie ovocia a zeleniny v surovom stave, podávanie zeleninových šalátov a ovocných štiav. V neposlednom rade aj dodržiavanie pitného režimu.
ŠJ sa snaží upozorniť stravníkov na dni súvisiace so stravovaním – Svetový deň výživy, Deň mlieka, Deň jablka – vhodne upraveným jedálnym lístkom, do ktorého sú zaradené potraviny pripomínajúce význam dňa.

   viac fotografii...

                 Organizačný a školský poriadok školy

Výňatok z vnútorného poriadku:

1. Riaditeľka materskej školy, ktorej zriaďovateľom je Obec Jakubovany , prijíma deti k začiatku školského roka na základe prihlášky potvrdenej lekárom pre deti a dorast, alebo priebežne ak to dovolí kapacita školy
2. Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky predloží rodič riaditeľke spravidla do 30. apríla kalendárneho roka.
3. Na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže rodič splnomocniť aj svoje ďalšie maloleté dieťa/ nie mladšie ako 10 rokov / , alebo inú pedagogickým zamestnancom známu osobu, ktorá po prevzatí za dieťa zodpovedá
4. Rodič najmenej do 14 dní / pracovných / od začiatku neprítomnosti dieťaťa oznámi dôvod a čas trvania jeho neprítomnosti v materskej škole. V prípade neprítomnosti dlhšej ako 30 po sebe nasledujúcich dní oznámi
riaditeľke dôvod neprítomnosti dieťaťa písomne,
Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť materskej
škole bez zbytočného odkladu príčinu.
Ak neprítomnosť maloletého dieťaťa ktorá trvá najviac päť po sebe nasledujúce dni, rodič podpíše čestné prehlásenie o bezinfekčnosti.
5. Ak rodič do 14 dní neoznámi dôvod neprítomnosti dieťaťa, alebo závažne opakovaným spôsobom porušuje
Školský poriadok materskej školy, riaditeľka po predchádzajúcom písomnom upozornení rodiča môže
rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa materskej školy.
6. Pedagogický zamestanec môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy v zmysle

 

Zápis detí.

Riaditeľka MŠ Jakubovany oznamuje, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2020/2021  sa uskutoční v termíne od 

4.5. – 18.5.2020 .

Žiadosť k stiahnutiu nájdete na stránke MŠ

www.msslnieckojakubovany.webnode.sk

a na stránke obce.

 

Podávanie žiadostí je možné realizovať:

 

a/ v zalepenej obálke s označením MŠ – ŽIADOSŤ, do schránky na bránke Obecného úradu Jakubovany

b/ osobne v MŠ / obecný úrad / – 18. 5. 2020 v čase od 10,00 – 12,00 hod. a od 13,00 – 15,00 hod.

Rodičia sú povinní dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia.

 

1.         potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt, po doložení potvrdenia bude adaptačný pobyt ukončený a dieťa bude  pokračovať v riadnej  dochádzke

2.         ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka materskej školy v súlade s § 5 ods. 14 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 30. júna 2020.

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti podľa § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a podľa § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z.“).

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

- spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,

- dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,

- dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,

- dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:

- ktoré dovŕšilo piaty rok veku,

- s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

- s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľka   po prerokovaní s pedagogickou radou a radou školy :

a) deti zamestnaných rodičov

b) deti, ktoré majú v MŠ súrodenca

c) deti, ktoré navštevujú MŠ mimo trvalého bydliska

d) deti , ktoré dovŕšia fyzický vek 3 roky do 15.9. príslušného kalendárneho roka

e) deti osamelých matiek

f) deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

g/ v prípade voľnej kapacity aj deti , ktoré dovŕšia tri roky po 15.9.2020

 

Informácie u riaditeľky MŠ - 0907100564

 

Žiadosť o prijatie do MŠ

 

 

Riaditeľka Materskej školy Jakubovany zverejňuje Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z dňa 26.3.2020

 

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že

  1. podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,  
  2. potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
  3. ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt,

Presný termín zápisu do Materskej školy Jakubovany a spôsob preberania žiadostí budú upresnené neskôr. Žiadosť je možné stiahnuť na stránke obce a na webovej stránke školy – www.msslnieckojakubovany.webnode.sk.

Informovať sa môžete aj u riaditeľky školy na tel. čísle  0907100564.