Obsah

Dokumenty

Súhrnná správa o zákazkach Stiahnuté: 175x | 18.10.2017

Žiadosť o príspevok na čiastočnú finančnú úhradu za vývoz obsahu žúmp Stiahnuté: 196x | 18.10.2017

Návrh VZN obce Jakubovany o sociálnych službách, výška a spôsob úhrady za poskytované služby Stiahnuté: 209x | 18.10.2017

Návrh rozpočtu 2015 Stiahnuté: 174x | 18.10.2017

Súhrne správy o zákazkach v zmysle zákona 25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní Stiahnuté: 180x | 18.10.2017

Záverečný účet Obce JAKUBOVANY za rok 2013 Stiahnuté: 171x | 18.10.2017

Schválený rozpočet na rok 2014. Stiahnuté: 157x | 18.10.2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jakubovany č. 6/2013 o miestnej dani za psa Stiahnuté: 169x | 18.10.2017

VZN č.5/2013 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území obce Jakubovany. Stiahnuté: 198x | 18.10.2017

VZN č.2/2012 o miestnej dani z nehnuteľností Stiahnuté: 253x | 18.10.2017

VZN obce Jakubovany č. 3/2012 o miestnej dani za psa Stiahnuté: 633x | 18.10.2017

VZN obce Jakubovany č. 4/2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva Stiahnuté: 171x | 18.10.2017

VZN obce Jakubovany č. 5/2012 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 172x | 18.10.2017

VZN obce Jakubovany č. 6/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 190x | 18.10.2017

Návrh rozpočtu 2014 Stiahnuté: 187x | 18.10.2017

Výročná správa 2012 Stiahnuté: 192x | 18.10.2017

Rozpočet obce Jakubovany na rok 2013 Stiahnuté: 507x | 18.10.2017

Návrh VZN o miestnych daniach a poplatku na rok 2013 Stiahnuté: 205x | 18.10.2017

Návrh rozpočtu 2013 - 2015 Stiahnuté: 448x | 18.10.2017

PHSR Jakubovany Stiahnuté: 219x | 18.10.2017

Stránka