Objednávky


Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
18/2017 Poistná zmluva na skupinové úrazové poistenie Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
0.00 €
17/2017 Vytvorenie diela : webové sídlo obce Jakubovany Galileo Corporation s.r.o.
0.00 €
16/2017 Zabezpečenie bezchybenej prevádzky webového sídla obce Jakubovany Galileo Corporation s.r.o.
0.00 €
15/2017 Spolufinancovanie nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí CVC Cirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa
0.00 €
14/2017 Zmluva o spolufinancovaní na mimoškolskú činnosti detí CVČ Mesto Bardejov
0.00 €
9/2017 Poskytnutie dotácie na dieťa navštivujúce CVC Centrum voľného času ako súčasť Gymnázia sv. Moniky
0.00 €
8/2017 Poskytnutie projekčných služieb Ing. Patrik Zákutný
0.00 €
7/2017 Realizácia výstavby pristupového chodníka na ulici Kostolnej v Jakubovanoch REMOPEL, s.r.o.
0.00 €
6/2017 Odborná pomoc pri prevádzkovaní infraštruktúry majetku vlastníka. Vodohospodárskeho zariadenia rozvodnej vodovodnej siete v obci Jakubovany AQUASPIŠ SPOL. S.R.O.
0.00 €
5/2017 Laboratórne vyšetrenie vzoriek vody ŠVPÚ DK
0.00 €
4/2017 Zber a odvoz odpadu oleje a tuky ESPIK GROUP s.r.o.
0.00 €
3/2017 Vykonávanie zberu a výkupu papiera firmou F.M.RECYKLING F.M.RECYKLING s.r.o.
0.00 €
2/2017 Pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
1/2017 Poskytnutie finančných prostriedkov obce Jakubovany na rozvoj telesnej výchovy TJ DRUŽSTEVNÍK JAKUBOVANY
0.00 €
17/2016 Poskytnutie auditorských služieb HIREKON, s.r.o.
0.00 €
16/2016 Stavebné práce na ZŠ Rastislav Sykora
1600.00 €
15/2016 Stavebné práce Vladimír Kušnír
1400.00 €
14/2016 Zmluva o poskytovaní služieb za vývoz odpadu Marius Pedersen
0.00 €
13/2016 Nájom budovy so súp. číslom 133 Oaza
0.00 €
12/2016 Rekonštrukcia verejného osvetlenia EL VO mont s.r.o.
0.00 €
11/2016 Prenájom nádob určený na vývoz odpadu Marius Pedersen
0.00 €
10/2016 Dodávka tovarov, potraviny pre ŠJ Bidvest Slovakia s.r.o.
0.00 €
9/2016 Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Jakubovany EL VO mont s.r.o.
0.00 €
7/2016 Laboratórne vyšetrenie vzoriek pitnej vody ŠVPÚ DK
0.00 €
6/2016 Poskytovanie finančných prostriedkov pre TJ TJ DRUŽSTEVNÍK JAKUBOVANY
0.00 €
5/2016 Dodržiavajnie autorského zákona v platnom znení SLOVGRAM
0.00 €
4/2016 Kúpna zmluva Obec Hubošovce
3000.00 €
3/2016 Predmetom podľa tejto zmluvy je strategicko-analytický dokument: „Program rozvoja obce Jakubovany“. Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského
1188.00 €
2/2016 Správa informačného systému URBIS NAY, s.r.o.
0.00 €
1/2016 Poskytovateľ poskytuje objednávateľovi služby v oblasti nakladania s odpadom, v rozsahu a spôsobom špecifikovaným v Zmluve Marius Pedersen
0.00 €
17/2010 Predĺženie zmluvy Marius Pedersen
0.00 €
10/2015 Audit HIREKON, s.r.o.
0.00 €
09/2015 Poskytnutie licencie, poskytnutie služby systemová podpora MADE s.r.o.
0.00 €
8/2015 Predaj nehnuteľnosti MIroslav Konečný, Janka Motýľová, Vladislav Kalina
1972.46 €
7/2015 Predaj nehnuteľnosti Miroslav Konečný
1020.00 €
6/2015 Dodanie motorovej hasičskej striekačky pre DHZ Jakubovany Válek Autosport
7037.00 €
5/2014 Zabezpečovanie servisných a elektromontažných prác na VO a VR. EL VO mont s.r.o.
0.00 €
4/2015 Zmluva o poskytnutí dotácie TJ DRUŽSTEVNÍK JAKUBOVANY
0.00 €
3/2015 Zber a preprava odpadu Odpady G&G Company s.r.o.
0.00 €
2/2015 Zmluva o nájme nebytového priestoru KERUCOK, s.r.o
0.00 €
1/2015 Laborátornej vyšetrenia vzoriek pitnej vody ŠVPÚ DK
0.00 €
14/2014 Nájom MESTO SABINOV
0.00 €
13/2014 POSKYTNUTIE FINANČNEJ DOTÁCIE NA MZDY A PREVÁDZKU Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice
0.00 €
12/2014 Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice KOMENSKY, s.r.o
0.00 €
11/2014 poskytnutie dotácie na mzdy a prevádzku CVČ Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice
0.00 €
10/2014 Prístup na cintorín, chodníky v areáli a okolo kostola STRABAG s. r. o.
0.00 €
9/2014 počitačový program KATASTER Danka Tkáčová DM - SERVIS
0.00 €
8/2014 Audit učtovnej závierky k 31.12.2014 HIREKON, s.r.o.
780.00 €
7/2014 Stavebné opravy sociálneho zariadenia v základnej škole FER-KOV
6557.95 €
6/2014 Jakubovany – prístup na cintorín, chodníky v areáli a okolo kostola STRABAG s. r. o.
35280.83 €
5/2014 Poskytnutie dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja. Prešovský samosprávny kraj
1500.00 €
4/2014 Prenájom pódia so zastrešením a osvetlením Emotion, s.r.o.
1589.00 €
3/2014 Frezovanie poškodeného asfaltového krytu 350 m2, spojovací postrek 0,5 kg/m2 a položenie asfaltobetónu 350 m2, hr.50mm. CBR s.r.o.
0.00 €
2/2014 Publikácia o obci Jakubovany ADIN, s.r.o.
6891.50 €
1/2014 poskytnutie dotácie z rozpočtu obce TJ DRUŽSTEVNÍK JAKUBOVANY
3000.00 €
9/2013 Aktivácia sim karty Telefónica Slovakia, s.r.o.
6.00 €
8/2013 Spolufinancovanie nákladov mimoškolskej záujmovej činnosti žiakov MESTO SABINOV
0.00 €
7/2013 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013 HIREKON, s.r.o.
780.00 €
6/2013 Zabezpečenie zberu, prepravy a zhodnocovania alebo zneškodňovania KO a DSO a ich vytriedených zložiek. Slovenské centrum obstarávania
0.00 €
5/2013 Nájom nebytových a spoločných priestorov. Základná umelecká škola Lipany
0.00 €
Č. 74 / 2013 Zber, prepravu a spracovanie elektroodpadu. H+EKO, spol. s r.o., Košice
0.00 €
4/2013 POSKYTNUTIE FINANČNEJ DOTÁCIE NA MZDY A PREVÁDZKU Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice
0.00 €
3/2013 Audit účtovnej závierky. HIREKON, s.r.o.
0.00 €
2/2013 Dodatku č. 1 k Zmluve o spolufinancovaní nákladov mimoškolskej záujmovej činnosti žiakov na rok 2013 uzatvorenej dňa 2.1.2013 MESTO SABINOV
0.00 €
1/2013 Spolufinancovanie nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej činnosti žiakov na rok 2013 MESTO SABINOV
0.00 €
23/2013 O kontrólnej činnosti na vykonávanie laboratórneho vyšetrenia vzoriek pitnej vody. ŠVPÚ DK
0.00 €
1/2012 Nájom obchodnej budovy č.133 KERUCOK, s.r.o
0.00 €
120913 Dodávka programového vybavenia pre spracovanie ekonomickej agendy. IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
19.80 €
329/2012 Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci OP cezhraničná spolupráca Poľsko - Slovenská republika Ing. Martin Vavrek
300.00 €
101704/2009 Rekonštrukcia a modernizácia obecných stavieb UNISTAV, s.r.o
0.00 €
5720047214 Poistenie hnuteľných vecí Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
34.00 €
224/2012 Overenie účtovnej závierky a výročnej správy. Ing. Imrich Mitrík
0.00 €
PD0103-01 Vytvorenie webovej stránky obce. Webex media, s.r.o.
0.00 €
S2012/00047 Zriadenie vecného bremena Jakub Solar s.r.o.
0.00 €
100334556 Pripojiť zariadenie do distribučnej sústavy v rámci max. rezervovanej kapacity. Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
100494859 Pripojiť zariadenie do distribučnej sústavy v rámci max. rezervovanej kapacity. Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
100721702 Pripojiť zariadenie do distribučnej sústavy v rámci max. rezervovanej kapacity. Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
249/2011 Zabezpečovanie stravovania prostredníctvom stravných lístkov. DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
0.00 €
17/2010 Vývoz a zneškodnenie odpadu. Marius Pedersen
0.00 €
17/2010 Vývoz a zneškodnenie odpadu. Marius Pedersen
0.00 €
17/2010 Vývoz a zneškodnenie odpadu. Marius Pedersen
0.00 €
17/2010 Vývoz a zneškodnenie odpadu. Marius Pedersen
0.00 €
17/2010 Vývoz a zneškodnňovanie odpadov Marius Pedersen
0.00 €
17/2010 Vývoz a zneškodnenie odpadu Marius Pedersen
0.00 €
17/2010 Vývoz a zneškodnenie odpadu. Marius Pedersen
0.00 €
236/2009 Rekonšt. a modern. obecných stavieb. UNISTAV, s.r.o
300678.74 €