Obsah

Zápis detí MŠ

Typ: ostatné
9.5. – 19.5.2023

Zápis detí.

Riaditeľka MŠ Jakubovany oznamuje, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023  sa uskutoční v termíne od

9.5. – 19.5.2023

Žiadosť k stiahnutiu nájdete na stránke MŠ, alebo si ju vyzdvihnite osobne v MŠ.

www.msslnieckojakubovany.webnode.sk

Podávanie žiadostí je možné realizovať:

a/ v zalepenej obálke s označením  „MŠ – ŽIADOSŤ“  do schránky MŠ

b/ osobne v MŠ – v čase termínu zápisu

 

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti podľa § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a podľa § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 541/2021 Z. z. o materskej škole.

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú:

  • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné – ktoré do 31.8.2023 dovŕšia vek 5 rokov
  • deti, ktoré dovŕšili šiesty rok veku a ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

 

Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia spolu so žiadosťou predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Žiadosť o prijatie podpisujú obidvaja rodičia !

 

Kompetenciu rozhodovať o prijímaní detí do materskej školy má riaditeľka MŠ podľa § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. a to bez ohľadu na ich zriaďovateľa a právnu formu.

Vzhľadom na to, že od 1. januára 2022 riaditelia všetkých materských škôl zaradených v sieti, bez ohľadu na ich zriaďovateľa, rozhodujú podľa Správneho poriadku, dieťa je „reálne“ prijaté na predprimárne vzdelávanie až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o prijatí.

Ak sa prijíma dieťa k začiatku školského roka, o prijatí dieťaťa do materskej školy rozhodne riaditeľka materskej školy do 30. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať.

 

V závislosti od aktuálnych kapacitných možností materskej školy a ak je počet prihlásených detí vyšší ako možno prijať, riaditeľka berie do úvahy:

  • Ustanovenie  § 28 ods. 9 a 10 školského zákona o najvyššom počte detí v triedach/ v závislosti od veku detí /
  • Žiadosti, ktorým sa nevyhovelo v minulom školskom roku a boli podané opätovne
  • Deti, ktoré do 15.9.2023 dovŕšili vek 3 roky
  • V prípade voľnej kapacity aj deti , ktoré dovŕšia tri roky po 15.9.2023

 

Informácie u riaditeľky MŠ - 0907100564


Vytvorené: 9. 5. 2023
Posledná aktualizácia: 9. 5. 2023 7:12
Autor: