Obsah

Zápis detí do materskej školy

Typ: ostatné
MS

 

MSMaterská škola, Hlavná 136/3, 08301 Jakubovany

 

Materská škola Jakubovany oznamuje termín, podmienky a postup zápisu detí do materskej školy

od 03. 05. 2021 do 14. 05. 2021.

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č.245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 438/2020 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z.

Žiadosť sa nachádza na našej webovej stránke www.msslnieckojakubovany.webnode.sk. Alebo si ju môžete vyzdvihnúť osobne v MŠ.

 Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára, kde sa uvedie okrem iného aj údaj o povinnom očkovaní.

 Riaditeľka MŠ vydá rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v súlade s podmienkami prijatia v termíne do 15.6.2021.

PODMIENKY PRIJATIA:

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy v nadväznosti na ustanovenie § 28 ods. 9 a 10 školského zákona.

V prvom rade musia byť dodržané podmienky prijímania detí ustanovené v § 59 ods. 1 a 2 školského zákona, ktoré možno nazvať „zákonnými podmienkami“.

Na predprimárne vzdelávanie materská škola prijíma:

-  prednostne deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné 

/ ktoré dovŕšia 5 rokov do 31.8.2021 /

 - deti s pokračovaním povinného predprimárneho vzdelávania ( až po prijatí všetkých týchto detí sa pristupuje k prijímaniu ostatných detí).

V prípade , ak to kapacita MŠ dovolí , budú prijímané ostatné deti .

PRÍJÍMACÍ POSTUP:

- vyplnenie prihlášky

- podpísanie obidvoma zákonnými zástupcami

- potvrdenie prihlášky všeobecným lekárom pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní

Vyplnenú prihlášku môžete doručiť osobne do MŠ , alebo vhodiť do poštovej schránky na budove MŠ  najneskôr do 14. 05. 2021.

 


Vytvorené: 3. 5. 2021
Posledná aktualizácia: 3. 5. 2021 08:38
Autor: