Obsah

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Typ: ostatné
29.7.2019

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 083 01 Jakubovany

 

P o z v á n k a

 

       Starosta obce v Jakubovanoch Vás týmto pozýva na 6.  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

                                  dňa 29. júla 2019/ pondelok/  o 18.30 hod.

v zasadačke obecného úradu v Jakubovanoch s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia OZ.
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, a ich schválenie.
  3. Návrh na schválenie VZN č.5/2019 o záväznej časti zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce Jakubovany
  4. Schválenie uznesenia č.21 o zmenách a doplnkoch  č.2 územného plánu obce 
  5. Rôzne (informácie o výstavbe MŠ, čistička, MAS, denný stacionár, školská družina a iné)
  6. Prejednanie žiadosti (Ján Štucka, folklórny súbor Jakubovianka)
  7. Diskusia.
  8. Rozpočtové opatrenie č.5 a č.6
  9. Návrh  uznesenia.
  10. Záver.

 

 

                                                                                              Martin Kollár

                                                                                                                       starosta obce

 

 

 

 

 

 


Vytvorené: 27. 7. 2019
Posledná aktualizácia: 27. 7. 2019 12:46
Autor: