Obsah

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Typ: ostatné
25. novembra 2022 /piatok/ o 17.00 hod

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 083 01 Jakubovany

 

P o z v á n k a

       Starosta obce v Jakubovanoch Vás týmto pozýva na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

                                  dňa 25. novembra 2022 /piatok/  o 17.00   hod.

v sále kultúrneho  úradu v Jakubovanoch s týmto programom:

 1. Úvodné náležitosti
 1. Otvorenie zasadnutia OZ
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie výsledkov voľby  starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu  obce, prevzatie  insignií a prevzatie  vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
 5. Zloženie  sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 6. Vystúpenie  starostu
 1. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 2. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
 3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 4. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
 5. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
 6. Určenie platu starostu obce
 7. Diskusia
 8. Záver.

 

 

                                                                                              Martin Kollár

                                                                                                                       starosta obce


Vytvorené: 21. 11. 2022
Posledná aktualizácia: 21. 11. 2022 13:52
Autor: