Obsah

Pozvánka na schôdzu obecného zastupiteľstva.

Typ: ostatné
15.3.2022

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 083 01 Jakubovany

P O Z V Á N K A

Poverený poslanec obecného zastupiteľstva v obci Jakubovany Jakub Sedlák, oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, Vás týmto pozýva na  riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

  

dňa 15. marca 2022 /utorok/ 17:00

 

v zasadačke obecného úradu v Jakubovanoch s týmto programom:

 

  1. Otvorenie zasadnutia OZ
  2. Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie VZN č. 5/2021 o určenie výšky dotácie na mzdu a prevádzku na dieťa MŠ, ŠJ a ŠKD
  4. Schválenie VZN č. 1/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady školskej jedálni v pôsobnosti Obce Jakubovany
  5. Rozpočtové opatrenie č. 1, rozpočtové opatrenie č. 2, rozpočtové opatrenie č.3
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Záver

                                                                                                               Jakub Sedlák

                                                                                                            poverený poslanec


Vytvorené: 13. 3. 2022
Posledná aktualizácia: 13. 3. 2022 09:17
Autor: