Obsah

Pozvánka na 2. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Typ: ostatné
2.

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 083 01 Jakubovany      

tel./fax: 051 4521895    e-mail: starosta@obecjakubovany.sk

 

P o z v á n k a

       Starosta obce Jakubovany, Vás týmto pozýva na 2. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2022-2026, ktoré sa uskutoční

                                  dňa 08. februára 2023 /streda/  o 18.00   hod.

v zasadačke obecného úradu v Jakubovanoch s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia OZ
 2. Schválenie programu 2. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a ich schválenie
 3. Voľba hlavného kontrolóra obce Jakubovany
 4. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami
 5. Schválenie VZN č. 1/2023 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
 6. Schválenie VZN č. 2/2023 o platených službách v obci Jakubovany
 7. Schválenie zásad odmeňovania poslancov OZ obce Jakubovany vo volebnom období 2022-2026
 8. Schválenie zásad hospodárenia s majetkom obce Jakubovany
 9. Prejednanie žiadosti Kataríny Malíkovej a Jozefa Reváka o zmenu územného plánu obce Jakubovany
 10. Návrh kúpnej zmluvy na odkúpenie pozemkov Obcou Jakubovany na vytvorenie novej ulice z ul. Sabinovskej
 11. Schválenie zámeru zámeny pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa medzi obcou Jakubovany a p. Gargalovičom  na ul. Sabinovskej
 12. Prejednanie žiadosti  Základnej umeleckej  školy Lipany (detašované pracovisko Jakubovany) o poskytnutie dotácie
 13. Rôzne / prejednanie žiadosti Pavla Kužmu o odkúpenie časti pozemku na ul. Hlavnej /
 14. Návrh uznesení
 15. Záver

 

                                                                                                                   Mgr. Jakub Sedlák

                                                                                                                         starosta obce


Vytvorené: 5. 2. 2023
Posledná aktualizácia: 5. 2. 2023 11:03
Autor: