Obsah

Pozvánka na 10. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Typ: ostatné
06. júna 2024 /štvrtok/ o 18.00 hod.

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 083 01 Jakubovany tel./fax: 051 4521895 e-mail: starosta@obecjakubovany.sk


P o z v á n k a


Starosta obce Jakubovany, Vás týmto pozýva na 10. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2022-2026, ktoré sa uskutoční dňa 06. júna 2024 /štvrtok/ o 18.00 hod.
v zasadačke obecného úradu v Jakubovanoch s týmto programom:


1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Schválenie programu 10. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a ich schválenie
3. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Jakubovany za rok 2023
5. Záverečný účet obce Jakubovany za rok 2023
6. Výročná správa obce Jakubovany za rok 2023
7. Správa audítora za rok 2023
8. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2024
9. Žiadosť Stanislava Gargaloviča o prerokovanie zámeru odkúpenia časti pozemku v obci Jakubovany na ul. Sabinovskej ( časť parc. C KN 261/38 a C KN 725/5 )
10. Zámer odkúpenia pozemkov parc. č. C KN 404/2, C KN 402/2, C KN 403/2, C KN 398/2, C KN 399/2 obcou Jakubovany pod chodníkom a miestnou komunikáciou na ul. Na Hliníku
11 Zámer odkúpenia pozemku parc. č. E KN 40 o rozmeroch 37 m2 od Urbárskej spoločnosti Jakubovany (bývali urbaristi z Jakubovan) obcou Jakubovany pod miestnou komunikáciou pri COOP Jednota na ul. Čergovskej
12. Zámer dlhodobého nájmu ( 30 rokov ) pozemku parc. č. E KN 490/3 o rozmeroch 813 m2 od Urbárskej spoločnosti Jakubovany ( bývali urbaristi z Jakubovan ) v časti miestneho cintorína na ul. Kostolnej
13. Rôzne / podnety a návrhy poslancov OZ, informácie o rozpracovaných projektoch, rozprava ku podujatiu Deň obce Jakubovany – 710. výročie prvej písomnej zmienky o obci Jakubovany /
14. Návrh uznesení
15. Záver


Mgr. Jakub Sedlák v.r.
starosta obce


Vytvorené: 3. 6. 2024
Posledná aktualizácia: 3. 6. 2024 13:24
Autor: