Obsah

Pozvánka

Typ: ostatné
27. júna 2022 /v pondelok/ 18:00

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 083 01 Jakubovany

P O Z V Á N K A

Poverený poslanec obecného zastupiteľstva v obci Jakubovany Jakub Sedlák, oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, Vás týmto pozýva na  riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

  

dňa 27. júna 2022 /v pondelok/ 18:00

v zasadačke obecného úradu v Jakubovanoch s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia OZ
 2. Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Rozpočtové opatrenia
 4. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie 2022-2026
 5. Určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva v Jakubovanoch a počtu volebných obvodov na volebné obdobie 2022-2026
 6. Záverečný účet obce Jakubovany za rok 2021
 7. Výročná správa obce Jakubovany za rok 2021
 8. Správa audítora za rok 2021
 9. Žiadosť občanov obce Jakubovany o zvolanie a zasadnutie verejnej schôdze v obci Jakubovany na riešenie dlhodobého problému úbytku pitnej vody v obecnom vodovode
 10. Žiadosť o úpravu obecnej komunikácie pri obecnom ihrisku (Miroslav Malík, Zlatica Malíková) 
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Záver

Jakub Sedlák

poverený poslanec


Vytvorené: 24. 6. 2022
Posledná aktualizácia: 24. 6. 2022 13:32
Autor: