Obsah

Pozvánka

Typ: ostatné
Ocú

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 083 01 Jakubovany

 

P o z v á n k a

       Starosta obce v Jakubovanoch Vás týmto pozýva na  riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

                                  dňa 15. decembra 2021 /streda/ 19:00

v zasadačke obecného úradu v Jakubovanoch s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia OZ
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, a ich schválenie
 3. Stanovisko kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na  rok 2022
 4. Schválenie rozpočtu na  rok 2022, 2023, 2024
 5. Prejednanie žiadostí farskej ekonomickej rady pri farnosti Sabinov o poskytnutie  dotácie na pamiatkový objekt – kostol sv. Vavrinca v Jakubovanoch
 6. Schválenie VZN č. 3/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 7. Schválenie  VZN č. 4/2021 o miestnom poplatku z rozvoj
 8. Prejednanie VZN č. 5/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2022
 9. Návrh na mimoriadne odmeny poslancov
 10. Návrh na odmenu Mgr. Vladimírovi Vojtkovi za pomoc pri zverejňovaní dokumentov na web stránku obce
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Záver.

                                                                                              Martin Kollár

                                                                                                                      starosta obce


Vytvorené: 12. 12. 2021
Posledná aktualizácia: 13. 12. 2021 12:16
Autor: