Obsah

Pozvánka

Typ: ostatné
dňa 7.oktobra 2021 /štvrtok/  o 18.00   hod.

 

 

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 083 01 Jakubovany

 

P o z v á n k a

       Starosta obce v Jakubovanoch Vás týmto pozýva na  riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

                                  dňa 7.oktobra 2021 /štvrtok/  o 18.00   hod.

v zasadačke obecného úradu v Jakubovanoch s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia OZ
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, a ich schválenie
  3. Schválenie  VZN č. 2/2021 o určení výšky príspevku na   čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na   režijné náklady a podmienky úhrady v školskej  jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jakubovany
  4. Rôzne/prejedanie zámeru Petra Smetanu na   výstavbu  haly na  predaj  krmív, kanalizácia a ČOV a iné/
  5. Rozpočtové opatrenia č. 9, č. 10, č. 11
  6. Diskusia
  7. Záver.

 

 

                                                                                              Martin Kollár

                                                                                                                      starosta obce

 

 


Vytvorené: 4. 10. 2021
Posledná aktualizácia: 4. 10. 2021 14:21
Autor: