Obsah

Komisie OZ

Komisie sú zriadené Obecným zastupiteľstvom ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc. Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva a z iných osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie. Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však raz štvrťročne.

Obecné zastupiteľstvo obce Jakubovany  zriadilo na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Jakubovany  tieto stále komisie:

 

-  Komisie  na ochranu verejného poriadku a životného prostredia, obchodu a služieb:

 • Predseda: Jakub Sedlák
 • Člen: Jozef Lipták
 • Člen: Gabriel Vojtko

 

-  Komisie finančnej, správy obecného majetku, vzdelávania, kultúry a športu:

 • Predseda: Mgr. Slavomír Tall
 • Člen: Mgr. Vladimír Vojtko – vzdelávanie
 • Člen: Monika Vojtková -  financie
 • Člen: Peter Zlatohlavý – šport
 • Člen: Jozef Lipták – kultúra

 

 Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v zmysle     ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. :

 • Predseda: Mgr. Slavomír Tall
 • Člen:Ing. Miroslav Janiga
 • Člen:  Mgr. Vladimír Vojtko

 Komisie na vybavovanie sťažností podľa zásad postupu pri vybavovaní sťažností v obci             Jakubovany:

 • Predseda:  Ing. Mgr. Iveta Šoltysová
 • Člen: Mgr. Vladimír Vojtko
 • Člen: Ing. Miroslav Janiga
 • Náhradník: MVDr. Jaroslav Tall