Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 083 01 Jakubovany

 

P o z v á n k a

       Starosta obce v Jakubovanoch Vás týmto pozýva na   zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

                                  dňa 28. marca 2017  /utorok/  o 19.15 hod.

v zasadačke obecného úradu v Jakubovanoch s týmto programom:

1        Otvorenie zasadnutia OZ

2        Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, a ich schválenie

3        Plnenie uznesení

4        Správa z kontrolnej činnosti kontrolórky obce Jakubovany za rok 2016

5        Rôzne. 

6        Diskusia.

7        Návrh  uznesenia.

8        Záver.

 

 

                                                                                              Martin Kollár

                                                                                                                      starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoznam aktualít

Informácie pre voliča
Pozvánka na 11. zasadnutie obecného zastupiteľstva
Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Jakubovany
Zber jedlých olejov a tukov v obci Jakubovany
Poďakovanie za darovanie krvi
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
17. Fašiangový ples
Oznam o prerušení distribúcie elektriny
****Pre niekoho ste ten pravý!****
Pozor Zmena Nový cestovný poriadok

Kontakt:

Aktuálne:

Farské oznamy: