Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Oznámenie o zmene v územnom plane obce Jakubovany

                       

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 083 01 Jakubovany

tel./fax: 051 4521 895    e-mail: starosta@obecjakubovany.sk, obec_jakubovany@stonline.sk            

                                                   


O z n á m e n i e
Obec  Jakubovany v zastúpení starostom obce Martinom  Kollárom, Vás


týmto  upovedomuje, že sa budú vykonávať zmeny v územnom pláne obce


Jakubovany, ktoré bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Jakubovanoch


uznesením č. 5/2008 zo dňa 12.9.2008.


         Vaše návrhy  na  zmeny, resp. úpravy v územnom pláne môžete adresovať


na obecnom úrade v Jakubovanoch , Hlavná 24/13, 08301 .

            S pozdravom                                                                Martin Kollár


                                                                                                  starosta obce          


Zoznam aktualít

Pozvánka na 12. zasadnutie obecného zastupiteľstva
VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV
Informácie pre voliča
Zber jedlých olejov a tukov v obci Jakubovany
Pozor Zmena Nový cestovný poriadok
Otváracia doba Zberný dvor Jakubovany
Oznámenie o zmene v územnom plane obce Jakubovany

Kontakt:

Aktuálne:

Farské oznamy: