Obsah

Zmeny a doplnky územného plánu obce Jakubovany

Typ: ostatné
Zmeny a doplnky územného plánu obce Jakubovany 1Na stiahnutie

Oznámenie o prerokovaní Zmien a doplnkov č.2 územného plánu obce Jakubovany

 

 

          Obec Jakubovany v zmysle ustanovení §18 ods.(4) a §30 ods.(1) stavebného zákona zabezpečuje spracovanie zmien a doplnkov územného plánu obce. Zmeny a doplnky sa týkajú navrhovaných plôch pre výstavbu rodinných domov v severnej časti zastavaného územia, kde sa mení časť výhľadovej plochy bývania v RD na navrhovanú a plocha sa rozširuje o nové územie smerom na sever. Ďalšou zmenou sú navrhované plochy v severnej časti obce pre výstavbu rodinných domov, bezprostredne nadväzujúce na existujúcu zástavbu. Plochy bývania v RD sa navrhujú taktiež v južnej časti obce. V centrálnej časti obce sa navrhujú plochy občianskej vybavenosti – amfiteáter a plochy bývania v bytových domoch. V blízkosti FVE východne od obce sa navrhuje zberný dvor – na mieste bývalého hnojiska.

Pri cintoríne sa navrhuje plocha parkoviska s chodníkom. Na ploche navrhovaného rozšírenia cintorína sa navrhuje výstavba domu smútku.

 

 

Verejné prerokovanie návrhu zmien s výkladom spracovateľa sa uskutoční dňa

 

 

 

22.februára 2018 (štvrtok) o 16.00 hod.

 

 

v kultúrnom dome v Jakubovanoch. Dokumentácia zmien je k nahliadnutiu v pracovných dňoch na obecnom úrade alebo na internetovej stránke obce. V zmysle §22 stavebného zákona sú občania oprávnení podať k návrhu pripomienky do 30 dní t.j. do 15.3.2018. Organizácie a občania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám sú riešením dotknuté môžu v tej istej lehote podať námietky. Pripomienky a námietky je potrebné podať písomnou formou na obecnom úrade v Jakubovanoch.

 

 

                                                                                                                       Martin Kollár                                                                                                                         starosta obce

 

Zverejnené: 13.2.2018

Zvesené:

Územný plán obce Jakubovany na stiahnutie

Mapka UPO Jakubovany


Prílohy

Vytvorené: 13. 2. 2018
Posledná aktualizácia: 19. 2. 2018 08:24
Autor: