Obsah

Zámer predaja nehnuteľnosti

Typ: ostatné
Zámer predaja nehnuteľnosti

                           

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 083 01 Jakubovany

tel./fax: 051 4521 895    e-mail: starosta@obecjakubovany.sk                    

                                                   obec_jakubovany@stonline.sk

 

 

Zámer predaja nehnuteľnosti

 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť o odpredaji  nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Jakubovany zapísanej na liste vlastníctva č.: 516 a to :

  • pozemok parcela KN C č. 592 ostatné plochy o výmere 131 m2, katastrálny úrad Jakubovany na základe geometrického plánu.

Cena nehnuteľnosti bude stanovená podľa osobitného predpisu – znalecký posudok.

 

 

V Jakubovanoch 30.11.2017                                                Martin Kollár                                    

                                                                                                  starosta obce

 

 

Vyvesené: 1.12.2017

Zvesené: .......................


Vytvorené: 4. 12. 2017
Posledná aktualizácia: 4. 12. 2017 07:00
Autor: