Obsah

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy v Jakubovanoch

Typ: ostatné
MS

                       

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 083 01 Jakubovany

 

 

v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona  č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

                                       

riaditeľa Materskej školy v Jakubovanoch

/s predpokladaným nástupom od 1. júla 2019/

 

Kvalifikačné predpoklady :  

- ukončené minimálne úplné stredné odborné vzdelanie požadovaného študijného odboru pre materské školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch  a odborných zamestnancoch a  o zmene a doplnení niektorých zákonov, odborná a pedagogická spôsobilosť, stanovená vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné požiadavky pre pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov

- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

- vykonanie 1. atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Iné kritériá a požiadavky na uchádzača:  

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

- riadiace a organizačné schopnosti

- občianska a morálna bezúhonnosť

- znalosť príslušnej legislatívy

- zdravotná spôsobilosť na prácu

 

Požadované doklady a prílohy, ktoré je uchádzač povinný predložiť:  

- prihláška do výberového konania

- profesijný  životopis

- potvrdenie o pedagogickej praxi

- overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

- doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov / nie starší ako 3 mesiace /

- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti / podľa § 6 zákona č. 317/2009 Z.z. /

- návrh koncepcie rozvoja príslušnej materskej školy v písomnej forme

- písomný súhlas uchádzača na  použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle  zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

    

     Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi a prílohami je potrebné doručiť osobne alebo poštou do podateľne Obecného úradu v Jakubovanoch, Hlavná 24/13,   v obálke označenej heslom: „Výberové konanie  –  MŠ Jakubovany -  neotvárať“  najneskôr do 10. júna 2019 do 12.00 h. Rozhodujúcim je dátum zaevidovania prihlášky v podateľni Obecného úradu v Jakubovanoch.

 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači, ktorí spĺňajú všetky vyššie uvedené predpoklady, kritériá a požiadavky a predložia v stanovenom termíne spolu s prihláškou do výberového konania všetky požadované doklady a prílohy, budú na výberové konanie písomne pozvaní najneskôr 7 kalendárnych dní pred jeho konaním.                                                                                                                                                          

 

V Jakubovanoch, 20.5.2019                                                                   Martin Kollár

                                                                                                                starosta obce

 

 


Vytvorené: 21. 5. 2019
Posledná aktualizácia: 21. 5. 2019 13:55
Autor: