Obsah

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Typ: ostatné
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 1Dňa  13. júna 2018 /streda/  o 18.30 hod.

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany

 

P o z v á n k a

       Starosta obce v Jakubovanoch Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

Dňa  13. júna 2018 /streda/  o 18.30 hod.

v zasadačke obecného úradu v Jakubovanoch s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia OZ
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, a ich schválenie
 3. Prejednanie výzvy k výstavbe chodníka na  ul. Hlavnej
 4. Rozpočtové opatrenie č. 5
 5. Správa audítora za rok 2017
 6. Výročná správa za rok 2017
 7. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu
 8. Schválenie záverečného účtu obce Jakubovany za  rok 2017
 9. Plnenie uznesení
 10. Rôzne.    
 11. Diskusia.
 12. Návrh  uznesenia.
 13. Záver.

 

 

                                                                                              Martin Kollár

                                                                                                                       starosta obce


Vytvorené: 11. 6. 2018
Posledná aktualizácia: 11. 6. 2018 14:50
Autor: