Anketa:

Napíšte nám:

Pozvánka na OZ

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 083 01 Jakubovany

 

P o z v á n k a

       Starosta obce v Jakubovanoch Vás týmto pozýva na  zasadnutie obecného     zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

                                  Dňa 9. októbra 2017 /pondelok/  o 18.30 hod.

v zasadačke obecného úradu v Jakubovanoch s týmto programom:

1        Otvorenie zasadnutia OZ

2        Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, a ich schválenie

3        Správa z kontrolnej činnosti kontrolórky obce Jakubovany /čerpanie rozpočtu/

4        Prejednanie žiadosti TJ Jakubovany o navýšenie rozpočtu

5        Zmena rozpočtových opatrení

6        Prejednanie zmien územného plánu obce a ich schválenie

7        Plnenie uznesení

8        Rôzne.  

9        Diskusia.

10    Návrh  uznesenia.

11    Záver.

 

 

                                                                                              Martin Kollár

                                                                                                                      starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

Aktuálne:

Farské oznamy: