Anketa:

Napíšte nám:

Pozvánka na OZ

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 083 01 Jakubovany

 

P o z v á n k a

       Starosta obce v Jakubovanoch Vás týmto pozýva na   zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

                                  dňa 26. januára 2017/ štvrtok/  o 18.30 hod.

v zasadačke obecného úradu v Jakubovanoch s týmto programom:

1        Otvorenie zasadnutia OZ

2        Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, a ich schválenie

3        Plnenie uznesení

4        Návrh na  schválenie rozpočtových opatrení

5        Návrh na schválenie VZN č.1/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2017

6        Správa z kontrolnej činnosti kontrolórky obce

7        Prejednanie žiadosti – (spomaľovač, klzisko)

8         Rôzne. 

9        Diskusia.

10    Návrh  uznesenia.

11    Záver.

 

 

                                                                                              Martin Kollár

                                                                                                                      starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

Aktuálne:

Farské oznamy: