Anketa:

Napíšte nám:

Pozvánka na OZ

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 083 01 Jakubovany

 

P o z v á n k a

       Starosta obce v Jakubovanoch Vás týmto pozýva na   zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

                                  dňa 5. mája 2017  /piatok/  o 19.30 hod.

v zasadačke obecného úradu v Jakubovanoch s týmto programom:

1        Otvorenie zasadnutia OZ

2        Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, a ich schválenie

3        Plnenie uznesení

4        Správa z kontrolnej činnosti kontrolórky obce Jakubovany za rok 2016, 2017

5        Rôzne. 

6        Diskusia.

7        Návrh  uznesenia.

8        Záver.

 

 

                                                                                              Martin Kollár

                                                                                                                      starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

Aktuálne:

Farské oznamy: