Anketa:

Napíšte nám:

Pozvánka na OZ

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 083 01 Jakubovany

 

P o z v á n k a

       Starosta obce v Jakubovanoch Vás týmto pozýva na   zasadnutie obecného     zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

                                  Dňa 26. júna 2017 /pondelok /    o 19.00 hod.

v zasadačke obecného úradu v Jakubovanoch s týmto programom:

1        Otvorenie zasadnutia OZ

2        Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, a ich schválenie

3        Správa z kontrolnej činnosti kontrolórky obce Jakubovany /čerpanie rozpočtu/

4        Zmena rozpočtových opatrení č. 3

5        Správa audítora za  rok 2016

6        Výročná správa za  rok 2016

7        Plnenie uznesení

8        Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu

9        Schválenie záverečného účtu obce Jakubovany za  rok 2016

10    Rôzne.  /inventarizácia majetku, informácia o výzve 7.4 obnova  dedín, prejednanie údržby komunikácie na  ul. Kostolnej, web Galileo/

11    Diskusia.

12    Návrh  uznesenia.

13    Záver.

 

 

                                                                                              Martin Kollár

                                                                                                                      starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

Aktuálne:

Farské oznamy: