Anketa:

Napíšte nám:

Hlavný kontrolór

Hlavný kontolór:

Meno: Mgr. Ľudmila Kopčáková

Kontakt: Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 083 01 Jakubovany

Email: kontrolor@obecjakubovany.sk

 

Hlavný kontrolór obce

·         vykonáva kontrolu:

o    zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov,

o    príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,

o    priebehu vybavovania sťažností a petícií,

o    dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,

o    plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,

o    dodržiavania interných predpisov obce a plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi, 

·         predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti,

·         vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve, 

·         predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,

·         predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, 

·         spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia, 

·         vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, 

·         je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo, 

·         plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov.

Kontakt:

Aktuálne:

Farské oznamy: